Akty prawne Więcej aktów

Prawo własności przemysłowej 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy ...
Ustawa o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) "Konwencji" – rozumie się przez to Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Konwencję o patencie europejskim) z dnia 5 ...
Ustawa o ochronie baz danych Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie niezależnie od ochrony przyznanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach ...
Ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina 1. Utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim związane stanowią dobro ogólnonarodowe podlegające szczególnej ochronie. Nazwisko Fryderyka Chopina i jego wizerunek są chronione odpowiednio na ...
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 2. ...
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej Rozporządzenie określa organizację i tryb działania Krajowej Rady Bibliotecznej, zwanej dalej „Radą”, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. § 2. ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o dostępie do informacji publicznej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 2. Przepisy ustawy nie ...
Lindsay Lohan faktycznie pozywa twórców Grand Theft Auto
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Bid-offer spread
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
The bid–offer spread (also known as bid–ask or buy–sell spread (in the case of a market maker), and their equivalents using slashes in place of the dashes) for securities (such as stocks, futures contracts, options, or currency ...
Faktura (dokument)
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Faktura – dokument sprzedaży, rodzaj rachunku zawierającego szczegółowe dane o transakcji: dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia strony kupna-sprzedaży: sprzedawca i nabywca specyfikacja przedmiotu transakcji: nazwa ...
Co druga polska firma używa nielegalnych programów
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Legalny SPAM? - DLP Expert
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Zamknij
Zamknij