Akty prawne Więcej aktów

Prawo lotnicze 1. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. 2. Przepisy Prawa lotniczego stosuje się do polskiego lotnictwa cywilnego oraz, w zakresie ustalonym ...
Prawo przewozowe 1. Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego. 2. ...
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane ...
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie ...
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przez zakładających lotniska, zarządzających lotniskami, a także Polską Agencję ...
Ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 1. Tworzy się Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), zwaną dalej „Agencją”. 2. Agencja jest państwową osobą prawną. 3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Droga gruntowa nie stanowi budowli 07.02.14 Czy droga gruntowa z wyraźnymi ...
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Droga gruntowa nie stanowi budowli 07.02.14 Czy droga gruntowa z wyraźnymi koleinami, bez wyraźnego pobocza oraz innych widocznych elementów drogowych stanowi budowlę? fot. Thinkstock Pytanie pochodzi z programu Serwis ...
Ustawa o ochronie przyrody
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. 1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników ...
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów ...
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe wymagania w zakresie, o którym mowa w ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, w stosunku do podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów z ...
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) szczegółową formę i tryb przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR; 2) szczegółowy tryb wydawania zaświadczenia ADR i jego wtórnika oraz sposób wypełniania zaświadczenia ADR;
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. ...
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. ...
Zamknij
Zamknij