Akty prawne Więcej aktów

Kodeks cywilny Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. (skreślony). Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub ...
Prawo telekomunikacyjne 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących, zwanej dalej „działalnością telekomunikacyjną”; 2) ...
Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Ustawa określa: 1) sposób wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej; 2) obowiązki operatora multipleksu I i operatora multipleksu II;
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Ustawa określa: 1) zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych; 2) warunki bezpieczeństwa imprez masowych;
Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej Ustawa określa warunki zachowania przez urządzenie, w tym aparaturę, instalację stacjonarną, komponent oraz instalację ruchomą, zdolności do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania ...
Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach ... Ustawa określa zasady przeniesienia zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji oraz reguluje zasady, zakres i tryb przekształceń w administracji ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

§9 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, instruktorzy, ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§91. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, instruktorzy, trenerzy nauczyciele, działacze sportowi i inne osoby szczególnie zasłużone dla klubu, które złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe (określone decyzją ...
Prawo o stowarzyszeniach Art. 3. 1.
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Prawo o stowarzyszeniach Art. 3. 1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ...
Rozdział 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział 2 Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych § 4. W celu dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych minister ogłasza: 1) program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu; 2) ...
Rozporządzenie w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania na przebudowę, remonty i inwestycje obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, tryb składania wniosków o ...
Rozporzadzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z ...
1 polecenie
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, objętych dofinansowaniem z budżetu ...
Rozdział 8. Ustawa o ochronie danych osobowych
0 poleceń
0 komentarzy
4 przesłania
ROZDZIAŁ 8 Przepisy karne Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest ...
Zamknij
Zamknij