Akty prawne Więcej aktów

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Ustawa określa wysokość i sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.: 1) ...
Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem”, jest państwową osobą prawną. 2. Centralny Ośrodek jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z ...
Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 1. Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2010 r., zwanego dalej „spisem rolnym”, oraz zakres, ...
Ustawa o rolnictwie ekologicznym Ustawa określa zadania oraz właściwość organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia ...
Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Ustawa reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji”. 1. W celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia ...
Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ustawa określa: 1) zadania i organizację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”; 2) zasady umarzania w całości lub w części, rozkładania na raty, ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Rozdział 4b. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział 4b Sprawozdawczość Art. 9n. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. 2. Sprawozdanie jest przekazywane ...
Kodeks postępowania administracyjnego
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) ...
Ustawa o ochronie przyrody
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. 1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników ...
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Przepisy rozporządzenia normują sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładów przemysłu torfowego, w tym także pracowników tych zakładów zatrudnionych na torfowiskach, zwanych dalej „zakładami”. § 2. Wszelkie maszyny i ...
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu: 1) środków ochrony roślin, z wyłączeniem organizmów żywych, 2) nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych, zwanych dalej „nawozami”.
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Przez obsługę zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami”, rozumie się czynności związane z chowem i hodowlą tych zwierząt wykonywane codziennie lub okresowo, a w szczególności prace związane z karmieniem, pojeniem, ...
Zamknij
Zamknij