Akty prawne Więcej aktów

Kodeks karny § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi ...
Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks cywilny Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. (skreślony). Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub ...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. ...
Prawo prywatne międzynarodowe Ustawa niniejsza reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem. 1. Jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

TYTUŁ III. DZIAŁ I. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
DZIAŁ I Opieka nad małoletnim Rozdział I Ustanowienie opieki Art. 145. § 1. Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tytule II niniejszego kodeksu ...
Ustawa o pomocy społecznej
0 poleceń
0 komentarzy
2 przesłania
Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania;
Kodeks postępowania administracyjnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) ...
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Ustawa określa: 1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania ...
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania ...
Zamknij
Zamknij