Akty prawne Więcej aktów

Prawo geologiczne i górnicze 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie: 1) prac geologicznych; 2) wydobywania kopalin ze złóż;
Prawo wodne 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. ...
Prawo ochrony środowiska Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 1) zasady ustalania: a) warunków ochrony ...
Prawo łowieckie Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami ...
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. ...
Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) Ustawa określa instytucje właściwe do wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej dopuszczających dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Krajowy system ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) wzór formularza raportu, o którym mowa w ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanego dalej „raportem”; 2) sposób wprowadzania raportu ...
Prawo ochrony środowiska
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 1) zasady ustalania: a) warunków ochrony zasobów środowiska,
Prawo ochrony środowiska
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 1) zasady ustalania: a) warunków ochrony zasobów środowiska,
Rozporządzenie w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) uprawnienia pracowników zatrudnionych w urzędach górniczych, wykonujących czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych zwanych dalej „inspektorami”, do nakładania grzywien w drodze mandatu ...
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące: 1) dokumentacji hydrogeologicznej; 2) dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. § 2. 1. Dokumentacje hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska składają się z części tekstowej i ...
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót ...
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1. Projekt robót geologicznych, zwany dalej „projektem”, składa się z części tekstowej i graficznej. 2. Część tekstowa projektu obejmuje opis zamierzonych robót geologicznych zawierający, w zależności od celu tych robót: 1) ...
Zamknij
Zamknij