Akty prawne Więcej aktów

Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks cywilny Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. (skreślony). Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub ...
Ustawa o timeshare 1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania między przedsiębiorcą a konsumentem: 1) umów timeshare; 2) umów o długoterminowy produkt wakacyjny;
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo ...
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa określa: 1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa: 1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania ...
Obowiązek meldunkowy obywateli polskich
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Art. 28. 1. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód ...
II CSK 665/10
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Wyrok stwierdzający nieważność umowy, na podstawie której ujawniono w księdze wieczystej prawo własności nieruchomości, jest orzeczeniem wykazującym niezgodność, o której mowa w ustawy z dnia 16 lipca 1982 r. o księgach wieczystych ...
II CKN 919/99
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
II SA 1783/93
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Do uzyskania przymiotu strony /art. 28 Kpa/ nie wystarczy wykazanie jakiegokolwiek interesu, lecz musi to być interes prawny, a więc oparty o prawo, przy czym to, że interes będący treścią żądania ma charakter prawny czy tylko ...
I ACa 1105/98
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Powodowie Bogdan Z. i Witold Z. wnosili w pozwie o nakazanie pozwanej Gminie P., aby zwróciła powodom nieruchomość położoną w P. przy ul. Gen. Okulickiego o powierzchni 4.897 m2 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 12/1 (dawnej ...
Zamknij
Zamknij