Akty prawne Więcej aktów

Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Prawo prasowe Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki ...
Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) ...
Ustawa o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy ... Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia ...
Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Osoby będące byłymi pracownikami lub członkami rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych byłych pracowników, uprawnionymi do renty rodzinnej, których roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez ...

Orzeczenia Więcej orzeczeń

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od ... Przewodniczący: prezes Izby Finansowej Marek Zirk – Sadowski. Sędziowie NSA: Stefan Babiarz, Adam Bącal, Stanisław Bogucki, Jacek Brolik (sprawozdawca), Krystyna Chustecka, Arkadiusz Cudak, Bogusław Dauter ...
W sprawie o zwrot równoważnika pieniężnego za umundurowanie, wypłaconego byłemu funkcjonariuszowi Policji dopuszczalna jest droga ... Przewodniczący SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Romualda Spyt. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2011 r. sprawy z ...
Pracodawcą (art. 3 k.p.) jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, ... Pracodawcą ( k.p.) jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, a nie ten zakład. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Bogusław ...
Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy (art. 48 § 1 ... Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy ( k.p.) a następnie złożenie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy świadczy o tym, że ...
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego wstępuje na podstawie art. ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego wstępuje na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. ...
Kierowca autobusu świadomie wydający pasażerom bilety o niższej wartości niż wpłacone przez nich kwoty ciężko ... Kierowca autobusu świadomie wydający pasażerom bilety o niższej wartości niż wpłacone przez nich kwoty ciężko narusza podstawowe obowiązki pracownicze ( k.p.). Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac, podczas wykonywania których z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, stosowanych środków lub procesów pracy, mogą wystąpić szkodliwe czynniki ...
Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Rozporządzenie określa: 1) zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, o których mowa w § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, zwanych dalej „badaniami profilaktycznymi”, tryb ich przeprowadzania oraz sposób ...
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Rozporządzenie określa: 1) rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji; 2) zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania ...
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych obejmujących spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali i tworzyw termoplastycznych. § 2. Rozporządzenie nie ...
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy: 1) produkcji gazów; 2) napełnianiu gazami zbiorników magazynowych i przenośnych;
ROZDZIAŁ 2. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ROZDZIAŁ 2 Spawalnie i stanowiska spawalnicze § 4. Spawalnia powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami techniczno-budowlanymi, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ...
Zamknij
Zamknij