Drogi Użytkowniku! Informujemy, że z dniem 6 września 2017 r. serwis legeo.pl zakończy swoje działanie. Od 2009 roku pracowaliśmy ciężko nad naszą misją dostarczania rzetelnych informacji prawnych. Przygotowaliśmy treść wszystkich obowiązujących aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz kilka tysięcy orzeczeń polskich sądów. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników korzystało z naszych zasobów, a wielu z nich uzyskało pomoc i rozwiązanie swoich problemów prawnych. Chcemy z tego miejsca podziękować Wam wszystkim za długoletnie zaufanie. W naszej pracy zawsze kierowaliśmy się przejrzystością i uczciwością. Kontynuując tę dobrą praktykę zachęcamy do zabezpieczenia wszelkich ważnych materiałów znajdujących się w serwisie, ponieważ po 6 września będą one już niedostępne. Wszyscy użytkownicy posiadający wykupiony dostęp do naszych płatnych usług w najbliższym czasie otrzymają e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie pełna kwota wpłacona za zakup obecnie aktywnych usług. Dziękujemy za lata współpracy i życzymy powodzenia, Zespół legeo.pl

Akty prawne Więcej aktów

Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Prawo prasowe Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki ...
Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) ...
Ustawa o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy ... Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia ...
Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Osoby będące byłymi pracownikami lub członkami rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych byłych pracowników, uprawnionymi do renty rodzinnej, których roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez ...

Orzeczenia Więcej orzeczeń

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od ... Przewodniczący: prezes Izby Finansowej Marek Zirk – Sadowski. Sędziowie NSA: Stefan Babiarz, Adam Bącal, Stanisław Bogucki, Jacek Brolik (sprawozdawca), Krystyna Chustecka, Arkadiusz Cudak, Bogusław Dauter ...
W sprawie o zwrot równoważnika pieniężnego za umundurowanie, wypłaconego byłemu funkcjonariuszowi Policji dopuszczalna jest droga ... Przewodniczący SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Romualda Spyt. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2011 r. sprawy z ...
Pracodawcą (art. 3 k.p.) jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, ... Pracodawcą ( k.p.) jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, a nie ten zakład. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Bogusław ...
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego wstępuje na podstawie art. ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego wstępuje na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. ...
Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy (art. 48 § 1 ... Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy ( k.p.) a następnie złożenie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy świadczy o tym, że ...
Kierowca autobusu świadomie wydający pasażerom bilety o niższej wartości niż wpłacone przez nich kwoty ciężko ... Kierowca autobusu świadomie wydający pasażerom bilety o niższej wartości niż wpłacone przez nich kwoty ciężko narusza podstawowe obowiązki pracownicze ( k.p.). Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o wyrobach budowlanych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Ilekroć w ustawie jest mowa o: ...
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ...
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Minister Infrastruktury: M. Pol 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 ...
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: 1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy; 2) procesów pracy;
Rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Rozporządzenie określa: 1) warunki i tryb przeprowadzania kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych, określonych w pkt 1, 3 i 4 ustawy z ...
ROZDZIAŁ 1. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa — Prawo farmaceutyczne, zwana dalej „Prawem farmaceutycznym”, wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r., z wyjątkiem ...
Rozdział 2. Prawo farmaceutyczne
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział 2 Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych Art. 3. 1. Do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty lecznicze, które uzyskały ...
Zamknij
Zamknij