Akty prawne Więcej aktów

Kodeks karny skarbowy § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ...
Prawo probiercze Ustawa określa: 1) zasady i warunki wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych oraz obrotu nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zasady i tryb przeprowadzania ...
Prawo celne Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego: 1) zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotą”, i wywozu towarów z tego ...
Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) ...
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ... Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów ...
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Krajowa Izba Podatkowa - Aktualności podatkowe, Przekazanie kwiatów, ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w w ust. 1: a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby ...
DZIAŁ II. Rozdział 6. Ustawa o podatku akcyzowym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział 6 Zwolnienia Art. 30. 1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia ...
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
0 poleceń
0 komentarzy
2 przesłania
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
Ordynacja podatkowa
0 poleceń
0 komentarzy
3 przesłania
Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe;
Ustawa o podatku od towarów i usług
0 poleceń
0 komentarzy
4 przesłania
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
Zamknij
Zamknij