Akty prawne Więcej aktów

Kodeks karny skarbowy § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ...
Prawo probiercze Ustawa określa: 1) zasady i warunki wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych oraz obrotu nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zasady i tryb przeprowadzania ...
Prawo celne Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego: 1) zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotą”, i wywozu towarów z tego ...
Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) ...
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ... Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów ...
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
0 poleceń
0 komentarzy
2 przesłania
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
Ordynacja podatkowa
0 poleceń
0 komentarzy
2 przesłania
Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe;
Ustawa o podatku od towarów i usług
0 poleceń
0 komentarzy
4 przesłania
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu 2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki 3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu ...
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
0 poleceń
0 komentarzy
2 przesłania
Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Zamknij
Zamknij