Akty prawne Więcej aktów

Kodeks postępowania karnego Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania ...
Kodeks karny § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks cywilny Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. (skreślony). Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub ...
Kodeks postępowania administracyjnego 1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) ...
Prawo prywatne międzynarodowe Ustawa niniejsza reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem. 1. Jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Rozdział 2. Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ROZDZIAŁ 2 Zakres działania i organizacja Żandarmerii Wojskowej Art. 2. Nazwa „Żandarmeria Wojskowa”, jej skrót „ŻW” przysługuje wyłącznie służbie, o której mowa w art. 1 ...
Rozdział 1. Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, jako służbę specjalną, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla ...
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Tworzy się Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Tworzy się Agencję Wywiadu, zwaną dalej „AW”, właściwą w sprawach ...
Ustawa o pomocy społecznej
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania;
Ustawa o pomocy społecznej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania;
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
0 poleceń
1 komentarz
0 przesłań
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18) projekt ...
Zamknij
Zamknij