Akty prawne Więcej aktów

Kodeks postępowania karnego Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania ...
Kodeks karny § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks cywilny Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. (skreślony). Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub ...
Kodeks postępowania administracyjnego 1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) ...
Prawo prywatne międzynarodowe Ustawa niniejsza reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem. 1. Jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa Prawo zamówień publicznych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie — ...
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Rozdział 2. Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ROZDZIAŁ 2 Zakres działania i organizacja Żandarmerii Wojskowej Art. 2. Nazwa „Żandarmeria Wojskowa”, jej skrót „ŻW” przysługuje wyłącznie służbie, o której mowa w art. 1 ...
Rozdział 1. Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, jako służbę specjalną, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla ...
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Tworzy się Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Tworzy się Agencję Wywiadu, zwaną dalej „AW”, właściwą w sprawach ...
Ustawa o pomocy społecznej
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania;
Zamknij
Zamknij