Akty prawne Więcej aktów

Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks cywilny Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. (skreślony). Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub ...
Prawo budowlane Ustawa — Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej ...
Prawo spółdzielcze § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność ...
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo ...

Orzeczenia Więcej orzeczeń

Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów ... Przewodniczący: prezes Izby Finansowej Marek Zirk-Sadowski. Sędziowie NSA: Adam Bącal (wspólsprawozdawca), Arkadiusz Cudak, Grażyna Jarmasz, Marek Kołaczek, Artur Mudrecki, Małgorzata Niezgódka-Medek (sprawozdawca).
Pozbawienie właściciela możliwości zabudowy nieruchomości, położonej na obszarze oddziaływania eksploatacji górniczej, na skutek ustanowionego w ... Pozbawienie właściciela możliwości zabudowy nieruchomości, położonej na obszarze oddziaływania eksploatacji górniczej, na skutek ustanowionego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy nie pozostaje w związku ...
Postępowanie egzekucyjne wszczęte na podstawie wniosku wierzyciela złożonego przed wejściem w życie ustawy z dnia ... Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzycieli „B.L.” sp. z o.o. ...
Właścicielowi nieruchomości nie przysługuje wobec nieuprawnionego posiadacza służebności przesyłu roszczenie o naprawienie szkody z powodu ... Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sędzia SN Bogumiła Usijanicz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Stanisławy S, przeciwko JE.” S.A. ...
Wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza nieruchomości w zakresie służebności gruntowej drogi dojazdowej jest ... Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) Sędzia SN Dariusz Dończyk Sędzia SN Jan Górowski
Nabyciem nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę lub na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w rozumieniu art. 1 ust, ... Nabyciem nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę lub na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w rozumieniu ust, 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI konspekt 2011 05
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów ...
Rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz ...
1 polecenie
0 komentarzy
2 przesłania
Rozporządzenie określa: 1) rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych i kryteria ich rozpoznawania na potrzeby nadzoru epidemiologicznego; 2) sposób zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych;
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy ...
Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i ...
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", zawiera: 1) stronę tytułową;
Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu ...
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Rozporządzenie określa: 1) rodzaje metod i technik wyceny nieruchomości oraz sposoby określania wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny; 2) sposoby określania ...
Zamknij
Zamknij