Drogi Użytkowniku! Informujemy, że z dniem 6 września 2017 r. serwis legeo.pl zakończy swoje działanie. Od 2009 roku pracowaliśmy ciężko nad naszą misją dostarczania rzetelnych informacji prawnych. Przygotowaliśmy treść wszystkich obowiązujących aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz kilka tysięcy orzeczeń polskich sądów. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników korzystało z naszych zasobów, a wielu z nich uzyskało pomoc i rozwiązanie swoich problemów prawnych. Chcemy z tego miejsca podziękować Wam wszystkim za długoletnie zaufanie. W naszej pracy zawsze kierowaliśmy się przejrzystością i uczciwością. Kontynuując tę dobrą praktykę zachęcamy do zabezpieczenia wszelkich ważnych materiałów znajdujących się w serwisie, ponieważ po 6 września będą one już niedostępne. Wszyscy użytkownicy posiadający wykupiony dostęp do naszych płatnych usług w najbliższym czasie otrzymają e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie pełna kwota wpłacona za zakup obecnie aktywnych usług. Dziękujemy za lata współpracy i życzymy powodzenia, Zespół legeo.pl

Akty prawne Więcej aktów

Kodeks karny skarbowy § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ...
Kodeks karny § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi ...
Kodeks postępowania karnego Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania ...
Kodeks karny wykonawczy § 2. W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Organami postępowania wykonawczego są:
Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks wykroczeń § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ...

Orzeczenia Więcej orzeczeń

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania, określone w art. 258 § 2 k.p.k., przy spełnieniu przesłanek wskazanych ... Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania, określone w k.p.k., przy spełnieniu przesłanek wskazanych w i k.p.k. i przy braku przesłanek negatywnych określonych w i 2 k.p.k., stanowią ...
Niezwłoczne umożliwienie kontaktu z adwokatem, o którym stanowi art. 245 § 1 k.p.k., nie oznacza ... Niezwłoczne umożliwienie kontaktu z adwokatem, o którym stanowi k.p.k., nie oznacza jednak, że kontakt ten ma nastąpić „natychmiast”, ponieważ termin ten musi być interpretowany z ...
Przepis art. 291 k.k. nie przewiduje kryminalizacji zachowania polegającego tylko na zbyciu rzeczy uzyskanej za ... Przepis k.k. nie przewiduje kryminalizacji zachowania polegającego tylko na zbyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Przewodniczący: sędzia SN Z. Puszkarski. Sędziowie SN: K. Cesarz ...
Stosownie do dyspozycji art. 108 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - ... Stosownie do dyspozycji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) przedawnienie ...
1. Wyjaśnienia podejrzanego, a po nadaniu tej osobie statusu świadka koronnego jej zeznania, należy oceniać ... 1. Wyjaśnienia podejrzanego, a po nadaniu tej osobie statusu świadka koronnego jej zeznania, należy oceniać ze szczególną ostrożnością. Świadek koronny, jak każdy świadek, ma obowiązek ...
Współsprawcą wyłudzenia pieniędzy za pomocą użycia podrobionych czeków jest nie tylko ten, kto owe czeki ... Współsprawcą wyłudzenia pieniędzy za pomocą użycia podrobionych czeków jest nie tylko ten, kto owe czeki przerabia bądź je realizuje, ale także ten, kto współdziała przy ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania ...
Rozporządzenie w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa warunki i sposób dokonywania badań: 1) koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia po spożyciu alkoholu, 2) stanu trzeźwości ...
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, zpóźn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2-4 otrzymują brzmienie: „§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia ...
Kodeks postępowania karnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania ...
Ustawa o Policji
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 1a. ...
Kodeks karny
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest ...
Zamknij
Zamknij