Akty prawne Więcej aktów

Kodeks karny skarbowy § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ...
Kodeks karny § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi ...
Kodeks postępowania karnego Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania ...
Kodeks karny wykonawczy § 2. W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Organami postępowania wykonawczego są:
Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks wykroczeń § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ...

Orzeczenia Więcej orzeczeń

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania, określone w art. 258 § 2 k.p.k., przy spełnieniu przesłanek wskazanych ... Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania, określone w k.p.k., przy spełnieniu przesłanek wskazanych w i k.p.k. i przy braku przesłanek negatywnych określonych w i 2 k.p.k., stanowią ...
Niezwłoczne umożliwienie kontaktu z adwokatem, o którym stanowi art. 245 § 1 k.p.k., nie oznacza ... Niezwłoczne umożliwienie kontaktu z adwokatem, o którym stanowi k.p.k., nie oznacza jednak, że kontakt ten ma nastąpić „natychmiast”, ponieważ termin ten musi być interpretowany z ...
Przepis art. 291 k.k. nie przewiduje kryminalizacji zachowania polegającego tylko na zbyciu rzeczy uzyskanej za ... Przepis k.k. nie przewiduje kryminalizacji zachowania polegającego tylko na zbyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Przewodniczący: sędzia SN Z. Puszkarski. Sędziowie SN: K. Cesarz ...
Stosownie do dyspozycji art. 108 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - ... Stosownie do dyspozycji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) przedawnienie ...
1. Wyjaśnienia podejrzanego, a po nadaniu tej osobie statusu świadka koronnego jej zeznania, należy oceniać ... 1. Wyjaśnienia podejrzanego, a po nadaniu tej osobie statusu świadka koronnego jej zeznania, należy oceniać ze szczególną ostrożnością. Świadek koronny, jak każdy świadek, ma obowiązek ...
Współsprawcą wyłudzenia pieniędzy za pomocą użycia podrobionych czeków jest nie tylko ten, kto owe czeki ... Współsprawcą wyłudzenia pieniędzy za pomocą użycia podrobionych czeków jest nie tylko ten, kto owe czeki przerabia bądź je realizuje, ale także ten, kto współdziała przy ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Kodeks postępowania karnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania ...
Ustawa o Policji
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 1a. ...
Kodeks karny
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest ...
Podmiotem przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. jest także osoba ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Podmiotem przestępstwa określonego w k.k. jest także osoba prowadząca holowany pojazd mechaniczny. Przewodniczący: sędzia SN J. Sobczak (sprawozdawca). Sędziowie SN: T. Grzegorczyk, B. Rychlicki. Prokurator ...
Sam fakt wyjazdu za granicę skazanego oddanego pod dozór (art. 76 § 2 k.k.) ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Sam fakt wyjazdu za granicę skazanego oddanego pod dozór ( k.k.) – nawet z zamiarem długotrwałego pobytu – nie daje podstawy do uznania, że uchyla ...
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, zpóźn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2-4 otrzymują brzmienie: „§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia ...
Zamknij
Zamknij