Wpisy z teczek Więcej wpisów

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Na podstawie ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, ...
Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego; 2) wzory: a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, b) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób ...
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 2. Przepisy ustawy nie ...
Ustawa o ochronie informacji niejawnych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich ...
Rozdział 4. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział 4 Zespół gazowy na przyłączu § 71. 1. Zespół gazowy na przyłączu składa się z: 1) ciągów redukcyjnych, pomiarowych lub redukcyjno-pomiarowych; 2) armatury zaporowej na ...
Prawo lotnicze
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. 2. Przepisy Prawa lotniczego stosuje się do polskiego lotnictwa cywilnego oraz, w zakresie ustalonym przez to prawo, również do obcego lotnictwa ...
Zamknij
Zamknij