Akty prawne Więcej aktów

Kodeks spółek handlowych § 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W sprawach określonych w art. ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks cywilny Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. (skreślony). Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub ...
Prawo upadłościowe i naprawcze 1. 2) Ustawa reguluje: 1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących: a) przedsiębiorcami,
Prawo dewizowe Ustawa określa obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju, a także działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa ...
Prawo bankowe Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, ...

Orzeczenia

Sprzeciw organu założycielskiego, przewidziany w art. 46a ust. 1 i la ustawy z dnia 25 ... Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)
Odpowiedzialność, o której mowa w art. 526 k.c. (obecnie art. 55(4) k.c), ponosi także nabywca ... Odpowiedzialność, o której mowa w k.c. (obecnie art. 554 k.c), ponosi także nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper
1. Artykuł 4 ustawy z dnia 4 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących ... 1. ustawy z dnia 4 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz. U. Nr 157, poz. 1315) ma zastosowanie do ...
Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki komandytowej zawiązanej w celu prowadzenia ... Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki komandytowej zawiązanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzącej taką działalność (art. 6 ust. 1 ...
1. Decyzja odmawiająca przyznania uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej osobie spełniającej warunki określone przez art. ... Przewodniczący: sędzia NSA I. Śmietanka (sprawozdawca). Sędziowie: NSA J. Świątkiewicz, SW J. Nowosielska-Deresiewicz. 1. Decyzja odmawiająca przyznania uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej osobie spełniającej warunki ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o ochronie informacji niejawnych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich ...
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady: 1) ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, 2) ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań ...
Rozporządzenie w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Rozporządzenie określa wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzania kontroli w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stanowiący załącznik do ...
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Dokumentacja medyczna służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi obejmuje: 1) dokumentację medyczną indywidualną, którą stanowi karta badania profilaktycznego; 2) dokumentację medyczną ...
Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów: 1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy ...
Ustawa o ochronie danych osobowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie ...
Zamknij
Zamknij