Akty prawne Więcej aktów

Prawo bankowe Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, ...
Ustawa o usługach płatniczych Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym: 1) warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o ...
Ustawa o kredycie konsumenckim Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o ...
Ustawa Budżetowa na rok 2011 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 273.144.394 tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie ...
Ustawa o rezerwach strategicznych Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia, likwidacji oraz finansowania rezerw strategicznych, a także zadania i organizację Agencji Rezerw Materiałowych, zwanej dalej „Agencją”. Użyte w ustawie ...
Ustawa o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych Ustawa określa zasady, warunki i tryb rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych polegającej na: 1) udzielaniu przez Skarb Państwa gwarancji zwiększania funduszy własnych instytucji finansowych; 2) przejmowaniu ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
Prawo bankowe
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, ...
Prawo bankowe
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, ...
Prawo bankowe
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, ...
Ustawa o finansach publicznych
0 poleceń
0 komentarzy
3 przesłania
Ustawa określa: 1) zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 2) zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej ...
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 2. Przepisy ustawy nie ...
Zamknij
Zamknij