Dziecko

Powiązane: Rodzina

Akty prawne Więcej aktów

Kodeks karny § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi ...
Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. ...
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa określa: 1) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu ...
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Ustawa określa: 1) zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 2) warunki świadczonych usług;

Orzeczenia

Wierzytelność o zapłatę wymagalnych świadczeń alimentacyjnych nie może być przedmiotem przelewu (art. 509 § 1 ... Sędzia SN Barbara Myszka (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Beaty N. przeciwko Dariuszowi M. ...
Wniosek o przyznanie prawa pomocy składany na urzędowym formularzu, o jakim mowa w § 1 ... Przewodniczący: prezes Izby Ogólnoadministracyjnej Włodzimierz Ryms. Sędziowie NSA: Barbara Adamiak, Jacek Chlebny, Małgorzata Jaśkowska, Jan Kacprzak (współsprawozdawca), Marek Stojanowski, Jan Paweł Tarno (sprawozdawca).
Na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 39 pkt 3 k.k.) podlega zaliczeniu, ... Na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów ( k.k.) podlega zaliczeniu, na podstawie k.k., także okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego ...
Do zakresu pojęcia niepodobieństwa, żeby mąż matki mógł być ojcem jej dziecka, włączone są wszystkie ... Do zakresu pojęcia niepodobieństwa, żeby mąż matki mógł być ojcem jej dziecka, włączone są wszystkie sytuacje, które stwarzają zupełną pewność, że dziecko nie pochodzi od ...
Były mąż matki nie może skutecznie żądać zwrotu kwot wyłożonych przed zaprzeczeniem ojcostwa na utrzymanie ... Przewodniczący: sędzia SN J. Pietrzykowski. Sędziowie SN: T. Bukowski( sprawozdawca), Z. Wasilkowska. Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Antoniego K. przeciwko Irenie K. o zapłatę ...
W sprawie o ustalenie ojcostwa i alimenty nie jest dopuszczalne wezwanie - w charakterze pozwanych ... Przewodniczący: Sędzia SN J. Majorowicz. Sędziowie SN: H. Dąbrowski (sprawozdawca), J. Krajewski. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mariusza G. działającego przez matkę Annę G. ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

ROZDZIAŁ 6. Ustawa o kuratorach sądowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ROZDZIAŁ 6 Aplikanci kuratorscy Art. 71. Aplikacja kuratorska trwa rok. Art. 72. Aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust ...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. ...
Prawo o ustroju sądów powszechnych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. § 2. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. § 3. ...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy (2015) Cały Film Lektor PL Gdzie Obejrzeć ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Zamknij
Zamknij