Drogi Użytkowniku! Informujemy, że z dniem 6 września 2017 r. serwis legeo.pl zakończy swoje działanie. Od 2009 roku pracowaliśmy ciężko nad naszą misją dostarczania rzetelnych informacji prawnych. Przygotowaliśmy treść wszystkich obowiązujących aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz kilka tysięcy orzeczeń polskich sądów. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników korzystało z naszych zasobów, a wielu z nich uzyskało pomoc i rozwiązanie swoich problemów prawnych. Chcemy z tego miejsca podziękować Wam wszystkim za długoletnie zaufanie. W naszej pracy zawsze kierowaliśmy się przejrzystością i uczciwością. Kontynuując tę dobrą praktykę zachęcamy do zabezpieczenia wszelkich ważnych materiałów znajdujących się w serwisie, ponieważ po 6 września będą one już niedostępne. Wszyscy użytkownicy posiadający wykupiony dostęp do naszych płatnych usług w najbliższym czasie otrzymają e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie pełna kwota wpłacona za zakup obecnie aktywnych usług. Dziękujemy za lata współpracy i życzymy powodzenia, Zespół legeo.pl

Akty prawne Więcej aktów

Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks postępowania administracyjnego 1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) ...
Prawo bankowe Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, ...
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub ... 1. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub ...
Ustawa o podatku od towarów i usług 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa ...

Orzeczenia Więcej orzeczeń

1. Dłużnik solidarny nie jest związany zapisem na sąd polubowny zawartym przez innego dłużnika solidarnego. ... Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji „A-”, ...
Zbycie wierzytelności bankowej, o którym mowa w art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 29 ... Zbycie wierzytelności bankowej, o którym mowa w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Jedn, tekst: Dz. U, z 2002 r. Nr ...
Wierzyciel, którego dłużnikiem jest jeden z małżonków, może żądać na podstawie art. 527 § 1 ... Sędzia SN Marian Kocon (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Dończyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa „P.P.H.U.L.”, sp. z o.o. w ...
Wierzyciel, którego dłużnikiem jest jeden z małżonków, może żądać na podstawie art. 527 § 1 ... Sędzia SN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Dariusz Dończyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Iwony W. przeciwko Łukaszowi C. ...
W sprawie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787 k.p.c.) nie ... Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Dariusz Dończyk Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca)
Spełnienie świadczenia może być warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c. Spełnienie świadczenia może być warunkiem w rozumieniu k.c. Sędzia SN Marian Kocon (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

Wpisy z teczek Więcej wpisów

II CSK 530/06
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Moc wiążąca nakazu zapłaty w odniesieniu do sądów oznacza, że podmioty te muszą przyjmować, iż dana kwestia prawna kształtuje się tak, jak przyjęto to w tym nakazie. Oznacza to, że w kolejnym postępowaniu, w którym pojawia się dana ...
Unijny Trybunał wyda precedensowy wyrok w sprawie Google'a
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Jak złożyć skargę na komornika sądowego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Skuteczna egzekucja sądowa stanowi podstawowy czynnik wymiaru sprawiedliwości. Bez niej nawet sprawny aparat sądowniczy na niewiele się zda, gdyż wyroki wydawane przez sądy nie będą miały w praktyce wielkiej mocy. W procesie ...
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego; 2) szczegółowe czynności komornika w egzekucji prowadzonej na ...
Rozporządzenie w sprawie czynności komorników
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Komornik przy wykonywaniu czynności urzędowych obowiązany jest do stosowania przepisów prawa, a w szczególności niniejszego rozporządzenia. § 2. Powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia artykuły oznaczają artykuły Kodeksu ...
Wyrok sygn. akt K 17/11
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. ...
Zamknij
Zamknij