Akty prawne Więcej aktów

Kodeks pracy 2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Kodeks postępowania administracyjnego 1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) ...
Prawo bankowe Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, ...
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub ... 1. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub ...
Ustawa o podatku od towarów i usług 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa ...

Orzeczenia Więcej orzeczeń

1. Dłużnik solidarny nie jest związany zapisem na sąd polubowny zawartym przez innego dłużnika solidarnego. ... Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji „A-”, ...
Zbycie wierzytelności bankowej, o którym mowa w art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 29 ... Zbycie wierzytelności bankowej, o którym mowa w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Jedn, tekst: Dz. U, z 2002 r. Nr ...
Wierzyciel, którego dłużnikiem jest jeden z małżonków, może żądać na podstawie art. 527 § 1 ... Sędzia SN Marian Kocon (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Dończyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa „P.P.H.U.L.”, sp. z o.o. w ...
Wierzyciel, którego dłużnikiem jest jeden z małżonków, może żądać na podstawie art. 527 § 1 ... Sędzia SN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Dariusz Dończyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Iwony W. przeciwko Łukaszowi C. ...
W sprawie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787 k.p.c.) nie ... Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Dariusz Dończyk Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca)
Spełnienie świadczenia może być warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c. Spełnienie świadczenia może być warunkiem w rozumieniu k.c. Sędzia SN Marian Kocon (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Nadzór nad legalnością i prawidłowością przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zwany dalej „nadzorem”, sprawuje sędzia penitencjarny sądu okręgowego, ...
Użytkownicy serwisów Google'a zdecydują o losie danych po swojej śmierci
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Decyzja UOKiK w sprawie NC+ - 11 mln zł kary dla ITI Neovision
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Art. 1. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym.
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1. Ustawa normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej ...
Prawo upadłościowe i naprawcze
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. 2) Ustawa reguluje: 1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących: a) przedsiębiorcami,
Zamknij
Zamknij