Akty prawne Więcej aktów

Kodeks postępowania administracyjnego 1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) ...
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy ...
Prawo o ustroju sądów administracyjnych § 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi ...
Prawo o miarach Celem ustawy jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Ustawa reguluje zagadnienia: 1) legalnych jednostek miar i państwowych ...
Ustawa o kontroli w administracji rządowej Ustawa określa: 1) zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących lub stanowiących ich aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych podległych tym ...
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o gospodarce nieruchomościami
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. 1) Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; 2) podziału nieruchomości;
Rozdział 1. Ustawa o Policji
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do ...
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Ustawa o rachunkowości
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
2) Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, ...
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
2) 1. 3) Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, ...
Kodeks postępowania administracyjnego
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed ...
Zamknij
Zamknij