Akty prawne Więcej aktów

Kodeks postępowania administracyjnego 1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) ...
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy ...
Prawo o ustroju sądów administracyjnych § 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi ...
Prawo o miarach Celem ustawy jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Ustawa reguluje zagadnienia: 1) legalnych jednostek miar i państwowych ...
Ustawa o kontroli w administracji rządowej Ustawa określa: 1) zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących lub stanowiących ich aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych podległych tym ...
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ...

Wpisy z teczek Więcej wpisów

Ustawa o samorządzie terytorialnym
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. 2) Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu ...
Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustala się instrukcję kancelaryjną, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych przez zespoloną administrację rządową, w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania ...
Ustawa o wyrobach medycznych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa: 1) zasady wprowadzania do obrotu i do używania: a) wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych,
Rozdział 5. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział 5 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne Art. 22. 1. System RUM — NFZ jest systemem teleinformatycznym, którego celem jest przetwarzanie danych o udzielonych i planowanych świadczeniach ...
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
1. 1) Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; 2) podziału nieruchomości;
Rozdział 1. Ustawa o Policji
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do ...
Zamknij
Zamknij