TEKST JEDNOLITY ZMIENIONEGO STATUTU HASKIEJ KONFERENCJI PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO przyjęty w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 30 czerwca 2005 r. w Hadze został przyjęty tekst jednolity zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, w następującym brzmieniu:

Przekład

Statut Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Rządy następujących Państw:

Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Austrii, Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Finlandii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Japonii, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Norwegii, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwa Szwecji oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

biorąc pod uwagę stały charakter Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego;

dążąc do podkreślenia tego charakteru;

uznając, że w tym celu pożądanym jest nadać Konferencji Statut;

porozumiały się co do następujących postanowień:

Artykuł 1

Celem Haskiej Konferencji jest praca nad stopniowym ujednolicaniem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego.

Artykuł 2

1. Członkami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego są Państwa, które uczestniczyły w co najmniej jednej sesji Konferencji oraz przyjmą niniejszy Statut.

2. Każde inne Państwo, którego uczestnictwo z prawnego punktu widzenia jest ważne dla prac Konferencji może zostać jej Członkiem. O przystąpieniu nowych Państw Członkowskich decydują Rządy uczestniczących Państw na wniosek co najmniej jednego z nich, większością oddanych głosów, w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym wniosek ten został przedłożony Rządom.

3.  Przystąpienie staje się skuteczne z chwilą przyjęcia niniejszego Statutu przez dane Państwo.

Artykuł 3

1.  Państwa Członkowskie Konferencii zebrane na posiedzeniu poświęconym sprawom ogólnym i politycznym, na którym obecna jest większość Państw Członkowskich, mogą większością oddanych głosów wyrazić zgodę na przystąpienie jako Członka również dowolnej Regionalnej Organizacji Integracji Gospodarczej na jej wniosek złożony do Sekretarza Generalnego. Jeżeli niniejszy Statut używa pojęcia „Członek” rozumie się przez to taką Organizację Członkowską, chyba że odpowiedni przepis stanowi wyraźnie inaczej. Przystąpienie staje się skuteczne z chwilą przyjęcia Statutu przez Regionalną Organizację Integracji Gospodarczej.

2.  Uprawniona do ubiegania się o członkostwo w Konferencji Regionalna Organizacja Integracji Gospodarczej, musi być utworzona przez suwerenne państwa, które przekazały jej kompetencje w dziedzinach należących do zakresu Konferencji, łącznie z upoważnieniem do podejmowania w tych dziedzinach rozstrzygnięć wiążących jej Państwa Członkowskie.

3.  Każda Regionalna Organizacja Integracji Gospodarczej ubiegająca się o członkostwo, przedkłada, w chwili składania wniosku, oświadczenie w sprawie kompetencji wyszczególniające dziedziny przekazane przez Państwa Członkowskie do jej kompetencji.

4.  Każda Organizacja Członkowska oraz jej Państwa Członkowskie zapewniają, że każda zmiana dotycząca kompetencji Organizacji Członkowskiej lub dotycząca jej członkostwa zostanie notyfikowana Sekretarzowi Generalnemu, który przekaże taką informację innym Członkom Konferencji.

5.  Przyjmuje się, że Państwa Członkowskie Organizacji Członkowskiej zachowują kompetencję we wszystkich dziedzinach, które nie zostały wyraźnie wskazane w oświadczeniu bądź notyfikowane.

6. Każdy Członek Konferencji może skierować wniosek do Organizacji Członkowskiej oraz do jej Państw Członkowskich o udzielenie informacji, czy Organizacja Członkowska ma kompetencję w poszczególnej sprawie, którą zajmuje się Konferencja. Organizacja Członkowska oraz jej Państwa Członkowskie zapewnią, że informacja na taki wniosek zostanie udzielona.

7.  Organizacja Członkowska wykonuje prawa członkowskie wraz z jej Państwami Członkowskimi, które są Członkami Konferencji, na zasadzie alternatywy, w zależności od indywidualnych kompetencji.

8. Organizacja Członkowska może wykonywać prawo głosu w sprawach należących do jej kompetencji, na każdym posiedzeniu Konferencji, w którym jest uprawniona do wzięcia udziału, przy czym przysługuje jej liczba głosów równa liczbie jej Państw Członkowskich, które przekazały jej kompetencje w danej dziedzinie, oraz które są uprawnione do głosowania i zgłosiły swój udział w danym posiedzeniu. Zawsze gdy Organizacja Członkowska wykonuje swoje prawo głosu, jej Państwa Członkowskie nie wykonują swoich praw głosu i odwrotnie.

9. ”Regionalna Organizacja Integracji Gospodarczej” oznacza organizację międzynarodową, utworzoną przez suwerenne Państwa, której jej Państwa Członkowskie przekazały kompetencje w szerokim zakresie, łącznie z upoważnieniem do podejmowania w tych dziedzinach rozstrzygnięć wiążących jej Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

1. Nad funkcjonowaniem Konferencji czuwa Rada do Spraw Ogólnych oraz Polityki (dalej zwana „Radą”), która składa się z wszystkich Członków. Co do zasady posiedzenia Rady odbywają się corocznie.

2. Rada zapewnia funkcjonowanie Konferencji za pomocą Stałego Biura, którego działalnością kieruje.

3.  Rada bada wszystkie wnioski, które mają zostać umieszczone w porządku obrad Konferencji. Według własnego uznania decyduje jak należy postąpić z danym wnioskiem.

4. Po konsultacji z Członkami Konferencji, Stały Komitet Rządowy Królestwa Niderlandów, powołany Dekretem Królewskim z dnia 20 lutego 1897 r. w celu wspierania kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego, ustala po konsultacji z Członkami Konferencji datę Sesji Dyplomatycznych.

5.  Stały Komitet Rządowy Królestwa Niderlandów zwraca się do Rządu Królestwa Niderlandów, w celu zwołania Członków. Przewodniczący Stałego Komitetu Rządowego Królestwa Niderlandów przewodniczy Sesjom Konferencji.

6. Zwyczajne Sesje Konferencji odbywają się zasadniczo co cztery lata.

7. W razie potrzeby Rada może, po konsultacji ze Stałym Komitetem Rządowym Królestwa Niderlandów, skierować wniosek do Rządu Niderlandów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Konferencji.

8. Rada może konsultować się z Stałym Komitetem Rządowym Królestwa Niderlandów w każdej innej kwestii mającej znaczenie dla Konferencji.

Artykuł 5

1.  Stałe Biuro ma swoją siedzibę w Hadze. Składa się z Sekretarza Generalnego oraz czterech Sekretarzy, którzy są mianowani przez Rząd Królestwa Niderlandów po przedstawieniu przez Stały Komitet Rządowy Królestwa Niderlandów.

2. Sekretarz Generalny oraz Sekretarze muszą legitymować się stosowną wiedzą prawniczą oraz doświadczeniem praktycznym. Przy mianowaniu uwzględnia się również różnorodność reprezentacji geograficznej i stopień biegłości w prawie.

3. Można zwiększyć liczbę Sekretarzy po konsultacji z Radą oraz zgodnie z Artykułem 10. Artykuł 6

Pod kierownictwem Rady Stałe Biuro ma za zadanie:

a)  przygotować oraz organizować sesje Haskiej Konferencji oraz posiedzeń Rady i Komisji Specjalnych;

b)  pełnić funkcję sekretariatu wspomnianych wyżej sesji oraz posiedzeń;

c)  wykonywać wszystkie zadania, które należą do działalności sekretariatu.

Artykuł 7

1. Mając na względzie ułatwienie komunikacji pomiędzy Członkami Konferencji oraz Stałym Biurem, Rząd każdego Państwa Członkowskiego wyznacza organ krajowy, a każda Organizacja Członkowska wyznacza organ kontaktowy.

2. Stałe Biuro może porozumiewać się ze wszystkimi wyznaczonymi w ten sposób organami oraz z właściwymi organizacjami międzynarodowymi.

Artykuł 8

1.  Sesja, a w czasie pomiędzy sesjami Rada, może powołać Komisję Specjalną w celu przygotowania projektu konwencji lub zbadania zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego, które należą do zakresu Konferencji.

2. Sesje, Rada oraz Komisje Specjalne działają w możliwie największym stopniu na zasadzie konsensusu.

Artykuł 9

1. Koszty budżetowe Konferencji rozkłada się pomiędzy Państwa Członkowskie Konferencji.

2.  Organizacja Członkowska nie ma obowiązku uiszczania obok swoich Państw Członkowskich corocznej składki do budżetu Konferencji, winna jednak uiścić kwotę ustaloną przez Konferencję po konsultacji z Organizacją Członkowską, w celu pokrycia dodatkowych wydatków administracyjnych wynikających z jej członkostwa.

3. Koszty podróży oraz pobytu delegatów na posiedzeniach Rady oraz Komisji Specjalnych ponoszą zawsze reprezentowani Członkowie.

Artykuł 10

1.   Projekt budżetu Konferencji przedkłada się co roku Radzie Przedstawicieli Dyplomatycznych Państw Członkowskich w Hadze celem zatwierdzenia.

2. Przedstawiciele ci stanowią również o tym, w jaki sposób podzielone zostaną pomiędzy Państwami Członkowskimi koszty, które zgodnie z projektem budżetu mają być przez nich pokryte.

3.  Przedstawiciele Dyplomatyczni zbierają się w tym celu pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.

Artykuł 11

1.  Koszty powstałe w wyniku zwołania Sesji Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Konferencji pokrywa rząd Królestwa Niderlandów.

2. Koszty podróży oraz pobytu delegatów zawsze pokrywają delegujący ich Członkowie.

Artykuł 12

Zwyczajowe zasady działania Konferencji pozostają w mocy, o ile nie są sprzeczne z niniejszym Statutem bądź Regulaminami.

Artykuł 13

1. Zmiany Statutu muszą zostać przyjęte w drodze konsensusu przez Państwa Członkowskie obecne na posiedzeniu dotyczącym spraw ogólnych i polityki.

2. Zmiany wchodzą w życie wobec wszystkich Członków trzy miesiące po ich zatwierdzeniu przez dwie trzecie Państw Członkowskich zgodnie z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi, lecz nie wcześniej niż dziewięć miesięcy od daty ich przyjęcia.

3. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 można w drodze konsensusu zmienić terminy, o których mowa w ust. 2.

Artykuł 14

W celu zapewnienia wykonania postanowień niniejszego Statutu zostaną one uzupełnione Regulaminami. Regulaminy są opracowywane przez Stałe Biuro oraz przedkładane Sesji Dyplomatycznej, Radzie Przedstawicieli Dyplomatycznych lub Radzie do Spraw Ogólnych i Polityki celem zatwierdzenia.

Artykuł 15

1. Niniejszy Statut przedkłada się Rządom Państw, które uczestniczyły w jednej lub kilku Sesji Konferencji celem przyjęcia. Statut wchodzi w życie po przyjęciu go przez większość państw reprezentowanych na Siódmej Sesji.

2. Oświadczenie w sprawie przyjęcia składa się w Rządzie Królestwa Niderlandów, który zawiadamia o tym fakcie Rządy, o których mowa w ustępie i niniejszego Artykułu.

3.  W przypadku przystąpienia nowego Członka Rząd Królestwa Niderlandów informuje wszystkich Członków o złożeniu przez tego nowego Członka oświadczenia w sprawie przyjęcia.

Artykuł 16

1. Każdy Członek może wypowiedzieć niniejszy Statut po upływie pięciu lat od dnia jego wejścia w życie zgodnie z Artykułem 15 ustęp 1.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu składa się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów, co najmniej sześć miesięcy przed upływem roku budżetowego Konferencji; staje się ono skuteczne z upływem powyższego roku, jednak tylko wobec tego Członka, który je złożył.

Teksty Statutu zmienionego dnia 1 lutego 2007 r. w językach angielskim oraz francuskim są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższym tekstem jednolitym zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

— jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

— będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 marca 2007 r.