WYROK z dnia 19 stycznia 2000 r. SA 1670/99

Legitymowani do zaskarżenia uchwały rady gminy w sprawie odwołania dyrektora szkoły są mieszkańcy gminy, jeżeli uznają, że odwołanie to narusza ich interes. W świetle art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego /Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607/ interes mieszkańców gminy ma walor interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./.

Z uzasadnienia

Zarząd Gminy J. – działając na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. 1996 nr 67 poz. 329 ze zm./ – uchwałą z dnia 18 czerwca 1999 r. (...) odwołał Zofię K. z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w J., z dniem 25 czerwca 1999 r., bez zachowania wypowiedzenia. Zofia K. – na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./, po wezwaniu Zarządu do usunięcia naruszenia prawa – wystąpiła ze skargą, zarzucając że uchwała rażąco narusza art. 38 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, gdyż nie zachodził wymagany przepisem szczególnie uzasadniony przypadek dopuszczający odwołanie bez wypowiedzenia. Zarząd Gminy J. wniósł o odrzucenie skargi uznając ją za niedopuszczalną przed wszystkim z tej przyczyny, że "akty powołania lub odwołania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych należą do aktów z zakresu administracji skutkujących im personam i nie są aktami dotyczącymi administracji publicznej". Zarząd przedstawił zarazem ugodę – zawartą przed Sądem Rejonowym w P. IV Wydział Pracy w dniu 13 października 1999 r. (...) na mocy której, w związku z odwołaniem ze stanowiska, wypłacono Zofii K. 1.410 zł tytułem odszkodowania. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Nie można podzielić poglądu, aby zaskarżona uchwała – tylko dlatego, że dotyczy sprawy personalnej – nie była podjęta "w sprawie z zakresu administracji publicznej", o jakiej mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym. Personalne odniesienie uchwały nie stanowi o indywidualnym charakterze sprawy, gdyż obsada stanowiska kierowniczego w szkole jest formą zarządzania szkołą publiczną przez organ prowadzący, zarządzanie zaś szkołą wchodzi w zakres administracji publicznej, która obejmuje administrację oświatową. Uchwałę organu gminy, podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie uchwała narusza, a tak właśnie uważa skarżąca. Przyjmując, że – za skarżącą – uchwała narusza interes prawny odwołanego, tylko on byłby legitymowany do jej zaskarżenia, podobnie jak w przypadku decyzji administracyjnej. Stanowisku temu przeczy publicznoprawny charakter sprawy, która – właśnie dlatego – ma szeroki krąg adresatów. Legitymowani do zaskarżenia uchwały są zatem mieszkańcy gminy, jeżeli uważaj, że odwołanie dyrektora szkoły narusza ich interes, gdyż – w świetle art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego /ogłoszonej w Dz. U. 1994 nr 124 poz. 607/ – interes mieszkańców ma walor interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast, jeżeli legitymowani do zaskarżenia są mieszkańcy gminy, legitymacji nie ma już sam odwołany, ponieważ mieszkańcy – co do zasady występują w obronie interesu społeczności lokalnej, odwołany zaś w obronie interesu własnego, podczas gdy interesu własnego może dochodzić przed sądem pracy. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./.