ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 223, poz. 2259, z późn. zm. 3) ) w załączniku „Uzupełnienie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 3: „Szczegółowa prezentacja działań”:

a) w pkt 3.1 „Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)”:

— w części „Działanie 1.1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 1.1 2 699 856 2 024 892 674 964
2004 640 356 480 267 160 089
2005 922 852 692 139 230 713
2006 1 136 648 852 486 284 162

— w części „Działanie 1.2: Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 1.2 258 732 194 049 64 683
2004 69 856 52 392 17 464
2005 100 656 75 492 25 164
2006 88 220 66 165 22 055

— w części „Działanie 1.3: Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 1.3 5 591 412 4 193 559 1 397 853
2004 1 120 188 840 141 280 047
2005 1 605 307 1 203 980 401 327
2006 2 865 917 2 149 438 716 479

b) w pkt 3.2 „Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej”:

— w części „Działanie 2.2: Szkolenia” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 2.2 473 685 355 264 118 421
2004 119 203 89 403 29 800
2005 171 741 128 805 42 936
2006 182 741 137 056 45 685

— w części „Działanie 2.3: Działania informacyjne” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 2.3 435 520 326 640 108 880
2004 107 123 80 341 26 782
2005 154 505 115 880 38 625
2006 173 892 130419 43 473

— w części „Działanie 2.4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 2.4 4 886 367 3 664 775 1 221 592
2004 1 207 320 905 490 301 830
2005 1 742 764 1 307 073 435 691
2006 1 936 283 1 452 212 484 071

— w części „Działanie 2.5: Zakup wyposażenia” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 2.5 2 356 428 1 767 321 589 107
2004 311 853 233 890 77 963
2005 450 191 337 643 112 548
2006 1 594 384 1 195 788 398 596

c) w pkt 3.3 „Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych”:

— w części „Działanie 3.1: Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych” lit. I otrzymuje brzmienie:

„I) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 3.1 9 719 311 7 289 483 2 429 828
2004 2 092 214 1 569 161 523 053
2005 3 014 363 2 260 772 753 591
2006 4 612 734 3 459 550 1 153 184

— w części „Działanie 3.2: Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 3.2 438 196 328 647 109 549
2004 105 959 79 469 26 490
2005 152 658 114 494 38 164
2006 179 579 134 684 44 895

— w części „Działanie 3.3: Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA


Kwota całkowita w euro Wkład Wspólnotowy w euro Wkład krajowy w euro
Działanie 3.3 2 019 780 1 514 835 504 945
2004 395 887 296 915 98 972
2005 570 375 427 781 142 594
2006 1 053 518 790 139 263 379

2) w części 4: „Plan finansowy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006” tabela 1: „Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 według priorytetów i działań (zobowiązania) w euro (ceny bieżące)” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 według priorytetów i działań (zobowiązania) w euro (ceny bieżące)


Kategoria interwencji Koszty ogółem

(bez Funduszu

Spójności)

Publiczne Typ wydatków
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS EFOiGR FIWR Ogółem Budżet państwa Budżety jednostek

samorządu terytorialnego

Inne
1=2+12 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1. Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) 12 300 000 12 300 000 9 225 000 9 225 000 0 0 0 3 075 000 3 075 000 0 0
Działanie 1.1. Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę 411 2 699 856 2 699 856 2 024 892 2 024 892 0 0 0 674 964 674 964 0 0 Nielimitowane
Działanie 1.2. Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 411 258 732 258 732 194 049 194 049 0 0 0 64 683 64 683 0 0 Limitowane
Działanie 1.3. Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 411,413 5 591 412 5 591412 4 193 559 4 193 559 0 0 0 1 397 853 1 397 853 0 0 Limitowane
Działanie 1.4. Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 412,413,414 2 400 000 2 400 000 1 800 000 1 800 000 0 0 0 600 000 600 000 0 0 Limitowane
Działanie 1.5. Zakup wyposażenia 411 1 350 000 1 350 000 1 012 500 1 012 500 0 0 0 337 500 337 500 0 0 Nielimitowane
Priorytet 2 Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej 13 262 000 13 262 000 9 946 500 9 946 500 0 0 0 3 315 500 3 315 500 0 0
Działanie 2.1. Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozleglej SIMIK-NET 411 5 110 000 5 110 000 3 832 500 3 832 500 0 0 0 1 277 500 1 277 500 0 0 Nielimitowane
Działanie 2.2. Szkolenia 411,415 473 685 473 685 355 264 355 264 0 0 0 118 421 118 421 0 0 Nielimitowane
Działanie 2.3. Działania informacyjne 411 435 520 435 520 326 640 326 640 0 0 0 108 880 108 880 0 0 Nielimitowane
Działanie 2.4. Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK 411 4 886 367 4 886 367 3 664 775 3 664 775 0 0 0 1 221 592 1 221 592 0 0 Limitowane
Działanie 2.5. Zakup wyposażenia 411 2 356 428 2 356 428 1 767 321 1 767 321 0 0 0 589 107 589 107 0 0 Nielimitowane
Priorytet 3. Upowszechnianie informacji i promocja Funduszy strukturalnych 12 177 287 12 177 287 9 132 965 9 132 965 0 0 0 3 044 322 3 044 322 0 0
Działanie 3.1. Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych 411,415 9 719 311 9 719 311 7 289 483 7 289 483 0 0 0 2 429 828 2 429 828 0 0 Nielimitowane
Działanie 3.2. Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego 411,415 438 196 438 196 328 647 328 647 0 0 0 109 549 109 549 0 0 Nielimitowane
Działanie 3.3. Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty 411,415 2 019 780 2 019 780 1 514 835 1 514 835 0 0 0 504 945 504 945 0 0 Nielimitowane
Ogółem 37 739 287 37 739 287 28 304 465 28 304 465 0 0 0 9 434 822 9 434 822 0 0

3) w załączniku nr 1 „Zasady kwalifikacji wydatków”:

a) część „Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)” otrzymuje brzmienie:

„Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)

W ramach wydatków limitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE. finansowane będą następujące działania:

Działanie 2: Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Działanie 3: Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Działanie 4: Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE. finansowane będą następujące działania:

Działanie 1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę

Działanie 5: Zakup wyposażenia

Całkowity koszt realizacji Priorytetu 1 wyniesie 12 300 000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9 225 000 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3 075 000 euro.

Na realizację działań limitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 8 250 144 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 6 187 608 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 2 062 536 euro.

Na realizację działań nielimitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 4 049 856 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 3 037 392 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 1 012 464 euro.”,

b) część „Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej

W ramach wydatków limitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE. finansowane będzie następujące działanie:

Działanie 4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK

W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE. finansowane będą następujące działania

Działanie 1: Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET

Działanie 2: Szkolenia

Działanie 3: Działania informacyjne

Działanie 5: Zakup wyposażenia

Całkowity koszt realizacji Priorytetu 2 wyniesie 13 262 000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9 946 500 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3 315 500 euro.

Na realizację działań limitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 4 886 367 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 3 664 775 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 1 221 592 euro.

Na realizację działań nielimitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 8 375 633 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 6 281 725 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 2 093 908 euro.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

3)  Zmiany wymienionego rozorządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 185, poz. 1546, z 2006 r. Nr 32, poz. 225 i Nr 189, poz. 1395 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 825.