ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

2) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Konsul przekazuje dowód osobisty zwrócony przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie, do wystawcy dowodu osobistego.

2. Konsul niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zwróconego dowodu osobistego, przekazuje do wystawcy dowodu osobistego powiadomienie o jego zwrocie.”;

3) w § 32:

a) w ust. 2:

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie utraty obywatelstwa polskiego — jeżeli postanowienie o zgodzie na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jest przekazywane za pośrednictwem konsula;”,

— po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wojewoda w zakresie utraty obywatelstwa polskiego -jeżeli postanowienie o zgodzie na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jest przekazywane za jego pośrednictwem.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, właściwy organ przekazuje wystawcy dowodu osobistego zawiadomienie zawierające:

1) numer PESEL;

2) imię (imiona) i nazwisko;

3) datę utraty obywatelstwa;

4) serię i numer dowodu osobistego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2012 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768 i Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 161 i 921.