ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest Wojewoda Małopolski.

§ 2. Pełnomocnika upoważnia się do podejmowania działań w zakresie:

1) koordynowania realizacji zadań „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, zwanego dalej „Programem”;

2) współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, a także międzyrządowej współpracy w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju dorzecza górnej Wisły;

3) współpracy w zakresie środków pochodzących z funduszy wspólnotowych;

4) współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami finansującymi Program;

5) opracowywania projektów dokumentów niezbędnych do określenia w ustawie budżetowej środków na realizację Programu oraz opracowywania preliminarza wydatków na realizację Programu;

6) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działań podejmowanych w ramach Programu;

7) podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację Programu ze źródeł krajowych i zagranicznych;

8) analizowania i oceniania rozwiązań prawnych i ekonomicznych z dziedzin związanych z realizacją Programu;

9) inicjowania kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów Programu;

10) realizacji innych zadań powierzonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z Programem oraz ze zrównoważonym rozwojem dorzecza górnej Wisły.

§ 3. 1. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań oraz coroczne sprawozdania ze swojej działalności. Coroczne sprawozdania z działalności Pełnomocnik składa w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego po każdym roku kalendarzowym działalności.

3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. W toku wykonywania zadań Pełnomocnik współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu wszelkich niezbędnych informacji.

3. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, dotyczących zadań, o których mowa w § 2, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 5. Pełnomocnik jest upoważniony do wnoszenia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowanych przez siebie projektów dokumentów rządowych, wynikających z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 6. W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Pełnomocnik może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;

2) zlecać przeprowadzenie ekspertyz, opinii, aplikacji projektów, studiów opłacalności i wykonalności, prac projektowych oraz innych opracowań.

§ 7. 1. W celu realizacji Programu, jako ciało opiniodawczo-doradcze Pełnomocnika, powołuje się Komitet Sterujący „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, zwany dalej „Komitetem”.

2. W skład Komitetu wchodzą, po jednym, przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej;

3) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4) ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

5) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

6) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

7) ministra właściwego do spraw transportu;

8) ministra właściwego do spraw środowiska;

9) wojewodów: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;

10) zarządów województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

3. Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzą minister właściwy do spraw administracji publicznej lub jego przedstawiciel, jako Przewodniczący, oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

4. Do zadań Komitetu należy:

1) opiniowanie projektów dokumentów, preliminarzy wydatków oraz planów rzeczowo-finansowych, o których mowa w § 2 pkt 5 i 6;

2) inicjowanie i monitorowanie działalności związanej z realizacją zadań Programu;

3) ocena stanu realizacji zadań Programu oraz proponowanie kierunków ich realizacji;

4) opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych związanych z realizacją zadań Programu;

5) ocena wyników konsultacji społecznych przy realizacji Programu oraz poszczególnych zadań przewidzianych w Programie.

5. Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Małopolski Urząd Wojewódzki.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.