ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1314) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach”,

b) uchyla się pkt 5,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych”,

d) uchyla się pkt 9,

e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Bumar Żołnierz S.A. w Warszawie”,

f) uchyla się pkt 16 i 17,

g) pkt 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„23. TELDAT Spółka Jawna Kruszyński & Cichocki w Bydgoszczy

24. WB Electronics S.A. w Ożarowie Mazowieckim”,

h) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28. „LUBAWA” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim”,

i) uchyla się pkt 29,

j) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Bumar Amunicja S.A. w Skarżysku-Kamiennej”,

k) uchyla się pkt 33, 38, 41 i 55,

l) pkt 57 otrzymuje brzmienie:

„57. Bumar Elektronika S.A. w Warszawie”,

m) uchyla się pkt 60,

n) pkt 62 otrzymuje brzmienie:

„62. CENZIN Sp. z o.o. w Warszawie”,

o) dodaje się pkt 63 w brzmieniu:

„63. „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych — Przedsiębiorstwo Państwowe” w Otwocku-Świerku”;

2) w części II:

a) uchyla się pkt 3, 5 i 6,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. TAURON Ekoserwis Sp. z o.o. w Rożnowie”,

c) uchyla się pkt 12, 13, 19, 20 i 37,

d) dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

„38. TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie”;

3) w części III:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie”,

b) uchyla się pkt 6,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. „SHIP-SERVICE” S.A. w Warszawie”,

d) pkt 11-13 otrzymują brzmienie:

„11. POL-Euro Linie Żeglugowe S.A. w Gdyni

12. Unity Line Sp. z o.o. w Szczecinie

13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. w Szczecinie”;

4) w części IV:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. OT LOGISTICS S.A. w Szczecinie

2. BUDIMEX S.A. w Warszawie”,

b) pkt 6-20 otrzymują brzmienie:

„6. MOTA-ENGIL Central Europe S.A. w Krakowie

7. „PKP INTERCITY” S.A. w Warszawie

8. „PKP INFORMATYKA” Sp. z o.o. w Warszawie

9. POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. w Warszawie

10. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie

11. PKP CARGO S.A. w Warszawie

12. PKP Energetyka S.A. w Warszawie

13. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni

14. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu

15. „TK Telekom” Sp. z o.o. w Warszawie

16. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie

17. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. w Krakowie

18. Zakład Robót Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z o.o. w Poznaniu

19. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku

20. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. we Wrocławiu”,

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w Warszawie”,

d) dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27. „POLWAR” S.A. w Gdańsku”;

5) w części V:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Polska Telefonia Cyfrowa S.A. w Warszawie”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. EmiTel Sp. z o.o. w Krakowie”;

6) w części VII:

a) uchyla się pkt 9, 11 i 14,

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17. TEVA Operations Poland Sp. z o.o.”,

c) uchyla się pkt 22.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.