ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 367 i Nr 241, poz. 1761) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10b otrzymuje brzmienie:

„§ 10b. Część dotacji przyznanej województwu na cele, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2, w latach 2008-2013, nie może być większa niż 20 % w każdym roku.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przekazuje wojewodzie informację o realizacji Programu, sporządzoną narastająco w układzie kwartalnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w terminie do dnia 10 marca po zakończeniu roku budżetowego, przekazuje wojewodzie informację o realizacji Programu, sporządzoną narastająco w układzie kwartalnym za okres całego roku budżetowego.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia dane z poszczególnych gmin, w układzie „ogółem” i „w tym na wsi”, w szczególności:

1) rzeczywistą liczbę osób objętych pomocą w zakresie dożywiania w podziale na grupy osób korzystających z pomocy w ramach Programu;

2) koszt realizacji Programu — ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa;

3) koszt posiłków;

4) liczbę posiłków;

5) rodzaj posiłków;

6) koszt dowozu posiłków;

7) średni koszt jednego posiłku;

8) wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach Programu;

9) liczbę zasiłków celowych;

10) koszt świadczeń rzeczowych — ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa;

11) liczbę świadczeń rzeczowych;

12) inne koszty — ogółem;

13) szacunkową liczbę osób wymagających dożywiania, nieobjętych tą formą pomocy, w podziale na grupy osób korzystających z pomocy w ramach Programu, w układzie „ogółem” i „w tym z powodu:

a) braku środków,

b) braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłków,

c) niechęci rodziców lub dzieci do korzystania z tej formy pomocy,

d) innych powodów”;

14) informację dotyczącą bazy żywieniowej.

4. Wojewoda, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przekazuje do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego informację sporządzoną narastająco w układzie kwartalnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwarta! o realizacji Programu na terenie województwa, z uwzględnieniem danych z obszaru województwa, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wojewoda, w terminie do dnia 20 marca po zakończeniu roku budżetowego, przekazuje do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego informację sporządzoną narastająco w układzie kwartalnym, o realizacji Programu na terenie województwa, z uwzględnieniem danych z obszaru województwa, za okres całego roku budżetowego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.