ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 1)

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2013 i danych za rok 2013 oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie.

§ 3. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby osób pracujących, to liczbę tę przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych.

§ 4. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmiot gospodarki narodowej, który w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne za ten podmiot wypełnia syndyk masy upadłości.

§ 5. 1. Dane statystyczne są przekazywane do wskazanego w Programie miejsca przekazania danych w formie elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego system statystyki publicznej, informatycznych nośników danych i środków komunikacji elektronicznej, w formie papierowej lub drogą wywiadu bezpośredniego albo telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego.

2. Jeżeli w Programie jest wskazana wyłącznie forma elektroniczna przekazania danych, podmiot przekazujący dane statystyczne jest obowiązany do przekazywania ich w tej formie.

3. Jeżeli podmiot o liczbie osób pracujących nie większej niż 5 jest obowiązany, zgodnie z Programem, do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest możliwe przekazywanie danych statystycznych w formie papierowej, po przesłaniu do urzędu statystycznego wskazanego w Programie informacji o wyborze tej formy.

§ 6. Jeżeli podmiot obowiązany do przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych upoważnia osobę trzecią do wykonywania w jego imieniu obowiązków statystycznych, to czynności wykonane przez tę osobę pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla podmiotu, który ją upoważnił.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013


1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują:

a) przepisy następujących dyrektyw:

— dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 49 z 21.02.1989, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 194, z późn. zm.),

— dyrektywę Rady 91/440/EWGz dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WEL 237 z 24.08.1991, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 341, z późn. zm.),

— dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.),

— dyrektywę Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38, z późn. zm.),

— dyrektywę 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320, z późn. zm.),

-dyrektywę 2003/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UEL 7 z 13.01.2004, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 617),

— dyrektywę 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 164; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 251),

— dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64, z późn. zm.),

— dyrektywę Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 217 z 08.08.2006, str. 8),

— dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. UE L 298 z 07.11.2008, str. 9),

— dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16),

— dyrektywę Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9),

— dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UEL 309 z 24.11.2009, str. 71),

b) następujące decyzje:

— decyzję Komisji nr 1272/75/EWWiS z dnia 16 maja 1975 r. w sprawie obowiązkowych działań w przemyśle stali w celu dostarczania informacji dotyczących produkcji stali (Dz. Urz. WE L 130 z 21.05.1975, str. 7),

— decyzję Komisji 91/450/EWG, Euratom z dnia 26 lipca 1991 r. określającą terytorium Państw Członkowskich w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1,1 1, str. 218, z późn. zm.),

— decyzję Komisji nr 3010/91/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. dotyczącą informacji udzielanych na temat inwestycji przez przedsiębiorstwa hutnictwa stali (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991, str. 20),

— decyzję Komisji 93/454/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. określającą podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 257),

— decyzję Komisji 93/475/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. definiującą subsydia produkcyjne i przywozowe do celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 259),

— decyzję Komisji 93/570/EWG, Euratom z dnia 4 października 1993 r. definiującą różnicę między „innymi podatkami związanymi z produkcją” a ,konsumpcją pośrednią” w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 261),

— decyzję Komisji 94/168/WE, Euratom z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 77 z 19.03.1994, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1,1 1, str. 272),

— decyzję Komisji 95/309/WE, Euratom z dnia 18 lipca 1995 r. określającą zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1,1 1, str. 322),

— decyzję Komisji 97/394/WE z dnia 6 czerwca 1997 r. ustanawiającą minimalne dane wymagane w odniesieniu do baz danych dotyczących zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych do Wspólnoty (Dz. Urz. WEL 164 z 21.06.1997, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,1 21, str. 157),

— decyzję Komisji 98/527/WE, Euratom z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 2202) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9,1 1, str. 309),

— decyzję Rady 98/582/WE z dnia 6 października 1998 r. zmieniającą decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 281 z 17.10.1998, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,1 24, str. 51),

— decyzję Komisji 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniającą załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 3685) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10,1 1, str. 139),

— decyzję Komisji 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającą parametry dla przeglądów oraz ustanawiającą zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 16 z 18.01.2002, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,1 35, str. 38, z późn. zm.),

-decyzję Komisji 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającą ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2002) 5054) (Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2002, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10,1 3, str. 191),

— decyzję Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającą decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowaną jako dokument numer C(2003) 1557) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2003, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,1 38, str. 564, z późn. zm.),

— decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, 131, str. 443),

— decyzję nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 49 z 19.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,1 8, str. 57),

— decyzję Komisji 2005/288/WE z dnia 18 marca 2005 r. zmieniającą decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2005) 754) (Dz. Urz. UE L 88 z 07.04.2005, str. 10),

— decyzję Komisji 2007/394/WE z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 11),

— decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 17, z późn. zm.),

— decyzję nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającą drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013 (Dz. Urz. UEL 301 z 20.11.2007, str. 3),

— decyzję nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008-2012 (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2007, str. 15),

— decyzję Komisji 2008/952/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowaną jako dokument nr C(2008) 7294) (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 55),

— decyzję nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 76),

— decyzję Komisji 2009/252/WE z dnia 11 marca 2009 r. dotyczącą odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2009) 1568) (Dz. Urz. UEL 75 z 21.03.2009, str. 11),

— decyzję Komisji nr 2010/76/UE z dnia 9 lutego 2010 r. przyznającą okres przejściowy w celu wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakul-tury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii (notyfikowaną jako dokument nr C(2010) 735) (Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2010, str. 70),

— decyzję Rady 2010/196/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych (Dz. Urz. UE L 87 z 07.04.2010, str. 31),

— decyzję Komisji 2010/216/UE z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. UE L 94 z 15.04.2010, str. 33),

— decyzję Komisji 2011/142/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniającą decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UEL 59 z 04.03.2011, str. 66).