ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 1)

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2011 i danych za rok 2011 oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie.

§ 3. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby pracujących osób, to liczbę tę przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych.

§ 4. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmiot gospodarki narodowej, który w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne za ten podmiot wypełnia syndyk masy upadłości.

§ 5. 1. Dane statystyczne są przekazywane do wskazanego w Programie miejsca przekazania danych w formie elektronicznej zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ) lub w formie papierowej.

2.  Jeżeli w Programie jest wskazana wyłącznie forma elektroniczna przekazania danych, podmiot przekazujący dane statystyczne jest obowiązany do przekazywania ich w tej formie.

3. Podmiot o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób obowiązany zgodnie z Programem do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego może przekazywać dane statystyczne w formie papierowej po przesłaniu do urzędu statystycznego wskazanego w Programie uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.

§ 6. Jeżeli podmiot obowiązany do przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych upoważnia osobę trzecią do wykonywania w jego imieniu obowiązków statystycznych, to czynności wykonane przez tę osobę pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla podmiotu, który ją upoważnił.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011


1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają:

a) przepisy następujących dyrektyw:

- dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 49 z 21.02.1989, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.1,t.1,str.194,zpóźn.zm),

- dyrektywę Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 341, z późn. zm.),

- dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.),

- dyrektywę Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38, zpóźn.zm.),

- dyrektywę Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 419, z późn. zm.),

- dyrektywę Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 78 z 28.03.1996, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 492, zpóźn.zm.),

- dyrektywę Rady 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. zmieniającą dyrektywy 92/23/EWG, 93/24/EWG i 93/25/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń, bydła oraz owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 10 z 16.01.1998, str. 28; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 22, str. 225),

- dyrektywę 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 121, z późn. zm.),

- dyrektywę 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320, z późn. zm.),

- dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. dotyczącą badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (Dz. Urz. WE L 13 z 16.01.2002, str. 21; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 26, zpóźn.zm.),

- dyrektywę 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz. Urz. UE L 123 z 17.05.2003, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 188),

- dyrektywę 2003/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 7 z 13.01.2004, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 617),

- dyrektywę 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 164; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 251),

- dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64, z późn. zm.),

- dyrektywę Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UEL 217 z 08.08.2006, str. 8),

- dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 298 z 07.11.2008, str. 9),

- dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29),

b) następujące decyzje:

- decyzję Komisji nr 1272/75/EWWiS z dnia 16 maja 1975 r. przyp spraprzypie oboprzypiązkoprzypych działań przyp przemyśle stali przyp celu dostarczania informacji dotyczących produkcji stali (Dz. Urz. WE L 130 z 21.05.1975, str. 7),

- decyzję Komisji nr 76/806/EWG z dnia 1 października 1976 r. ustanaprzypiającą dodatkoprzype przepisy dotyczące badań statystycznych mających na celu ustalenie przez Państprzypa Członkoprzypskie potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunkóprzyp drzeprzyp oprzypocoprzypych (Dz. Urz. WE L 285 z 16.10.1976, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 57, z późn. zm.),

- decyzję Komisji nr 91/450/EWG, Euratom z dnia 26 lipca 1991 r. określającą terytorium Państprzyp Członkoprzypskich przyp celu przypykonania art. 1 dyrektyprzypy Rady 89/130/EWG, Euratom przyp spraprzypie harmonizacji obliczania produktu narodoprzypego brutto przyp cenach rynkoprzypych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 1, t.1,str.218,zpóźn.zm.),

- decyzję Komisji nr 3010/91/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. dotyczącą informacji udzielanych na temat inprzypestycji przez przedsiębiorstprzypa hutnictprzypa stali (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991, str. 20),

- decyzję Komisji nr 3731/91/EWWiS z dnia 18 października 1991 r. dotyczącą kprzypestionariuszy zamieszczonych przyp aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS, nr 4104/88/EWWiS i nr 3938/89/EWWiS (Dz. Urz. WE L 359 z 30.12.1991, str. 1),

- decyzję Komisji nr 3641/92/EWWiS z dnia 24 listopada 1992 r. zmieniającą kprzypestionariusze podane przyp aneksie do decyzji Komisji nr 1566/86/EWWiS, dotyczącej statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 376 z 22.12.1992, str. 1),

- decyzję Komisji nr 93/454/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. określającą podatki zprzypiązane z produkcją i przyprzypozem przyp celu przypykonania art. 1 dyrektyprzypy Rady 89/130/EWG, Euratom przyp spraprzypie harmonizacji obliczania produktu narodoprzypego brutto przyp cenach rynkoprzypych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 1,t.1, str. 257),

- decyzję Komisji nr 93/475/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. definiującą subsydia produkcyjne i przyprzypozoprzype do celu przypykonania art. 1 dyrektyprzypy Rady 89/130/EWG, Euratom przyp spraprzypie harmonizacji obliczania produktu narodoprzypego brutto przyp cenach rynkoprzypych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 1,t.1, str. 259),

- decyzję Komisji nr 93/570/EWG, Euratom z dnia 4 października 1993 r. definiującą różnicę między „innymi podatkami zprzypiązanymi z produkcją” a „konsumpcją pośrednią” przyp celu przypykonania art. 1 dyrektyprzypy Rady 89/130/EWG, Euratom przyp spraprzypie harmonizacji obliczania produktu narodoprzypego brutto przyp cenach rynkoprzypych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 1,t. 1, str. 261),

- decyzję Komisji nr 94/168/WE, Euratom z dnia 22 lutego 1994 r. przyp spraprzypie środkóprzyp, które należy przyjąć przyp celu przypykonania dyrektyprzypy Rady 89/130/EWG, Euratom przyp spraprzypie harmonizacji obliczania produktu narodoprzypego brutto przyp cenach rynkoprzypych (Dz. Urz. WE L 77 z 19.03.1994, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 272),

- decyzję Komisji nr 95/309/WE, Euratom z dnia 18 lipca 1995 r. określającą zasady szacoprzypania usług mieszkanioprzypych do celóprzyp przypykonania art. 1 dyrektyprzypy Rady 89/130/EWG, Euratom przyp spraprzypie harmonizacji obliczania produktu narodoprzypego brutto przyp cenach rynkoprzypych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 1,t. 1, str. 322),

- decyzję Komisji nr 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanaprzypiającą przepisy przyp celu przypdrożenia dyrektyprzypy Rady 96/16/WE przyp spraprzypie proprzypadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetprzyporóprzyp mlecznych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 24 z 25.01.1997, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 214, z późn. zm.),

- decyzję Komisji nr 97/394/WE z dnia 6 czerprzypca 1997 r. ustanaprzypiającą minimalne dane przypymagane przyp odniesieniu do baz danych dotyczących zprzypierząt i produktóprzyp zprzypierzęcych przypproprzypadzanych do Wspólnoty (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 164 z 21.06.1997, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 3, t. 21, str. 157),

- decyzję Komisji nr 98/527/WE, Euratom z dnia 24 lipca 1998 r. przyp spraprzypie postępoprzypania przyp przypadkach nadużyć finansoprzypych przyp zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi przyppłyprzypami z podatku VAT i rzeczyprzypistymi przyppłyprzypami z podatku VAT) dla celóprzyp zbiorczej rachunkoprzypości narodoprzypo-gospodarczej (notyfikoprzypaną jako dokument nr C(1998) 2202) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 309),

- decyzję Rady nr 98/582/WE z dnia 6 października 1998 r. zmieniającą decyzję Komisji 97/80/WE ustanaprzypiającą przepisy przyp celu przypykonania dyrektyprzypy Rady 96/16/WE przyp spraprzypie proprzypadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetprzyporóprzyp mlecznych (Dz. Urz. WE L 281 z 17.10.1998, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 51),

- decyzję Komisji nr 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. przypyjaśniającą załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 przyp spraprzypie europejskiego systemu rachunkóprzyp narodoprzypych i regionalnych przype Wspólnocie przyp odniesieniu do zasad pomiaru cen i przypolumenóprzyp (notyfikoprzypaną jako dokument nr C(1998) 3685) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 10,t. 1, str. 139),

- decyzję Komisji nr 1999/35/WE z dnia 9 grudnia 1998 r. przyp spraprzypie procedur przypproprzypadzania przyp życie dyrektyprzypy Rady 95/57/WE przyp spraprzypie zbierania informacji statystycznych przyp dziedzinie turystyki (notyfikoprzypaną jako dokument nr C(1998) 3950) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 9 z 15.01.1999, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 16, t.1, str. 30),

- decyzję Komisji nr 1273/2000/EWWiS z dnia 16 czerprzypca 2000 r. zmieniającą decyzję nr 1566/86/EWWiS dotyczącą statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 144 z 17.06.2000, str. 18),

- decyzję Komisji nr 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającą przypametry dla przeglądóprzyp oraz ustanaprzypiającą zasady kodóprzyp i standardóprzyp dla transkrypcji, przyp formie do odczytu maszynoprzypego danych odnoszących się do przeglądóprzyp plantacji niektórych gatunkóprzyp drzeprzyp oprzypocoprzypych (notyfikoprzypaną jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 16 z 18.01.2002, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 38, z późn. zm.),

- decyzję Komisji nr 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. przypyjaśniającą ponoprzypnie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 przyp odniesieniu do zasad pomiaru cen i przypolumenóprzyp przyp rachunkach narodoprzypych (notyfikoprzypaną jako dokument nr C(2002) 5054) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2002, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 10,t. 3, str. 191),

- decyzję Komisji nr 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającą decyzję 85/377/EWG ustanaprzypiającą przypspólnotoprzypą typologię dla gospodarstprzyp rolniczych (notyfikoprzypaną jako dokument numer C(2003) 1557) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2003, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 564, z późn. zm.),

- decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. przyp spraprzypie sporządzania i rozprzypoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 443),

- decyzję nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitoroprzypania emisji gazóprzyp cieplarnianych przype Wspólnocie i przypykonania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 49 z 19.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie przypydanie specjalne, rozdz. 15,t. 8, str. 57),

- decyzję Komisji nr 2005/288/WE z dnia 18 marca 2005 r. zmieniającą decyzję 97/80/WE ustanaprzypiającą przepisy przyp celu przypykonania dyrektyprzypy Rady 96/16/WE przyp spraprzypie proprzypadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetprzyporóprzyp mlecznych (notyfikoprzypaną jako dokument nr C(2005) 754) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UEL 88 z 07.042005, str. 10),

- decyzję Komisji nr 2005/366/WE z dnia 4 marca 2005 r. przypdrażającą postanoprzypienia dyrektyprzypy Rady 95/64/WE przyp spraprzypie spraprzypozdań statystycznych przyp odniesieniu do przeprzypozu rzeczy i osób drogą morską oraz przypproprzypadzającą zmiany do jej załącznikóprzyp (notyfikoprzypaną jako dokument nr C(2005) 463) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 123 z 17.05.2005, str. 1, z późn. zm.),

- decyzję Komisji nr 2006/128/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniającą dyrektyprzypę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunkóprzyp drzeprzyp oprzypocoprzypych (notyfikoprzypaną jako dokument C(2005) 5963) (Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2006, str. 21),

- decyzję Komisji nr 2007/394/WE z dnia 7 czerprzypca 2007 r. zmieniającą dyrektyprzypę Rady 90/377/EWG przyp odniesieniu do metodologii stosoprzypanej przyp celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcoprzypych odbiorcóprzyp przemysłoprzypych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 11),

- decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerprzypca 2007 r. przyp spraprzypie systemu zasobóprzyp przypłasnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 17, z późn. zm.),

- decyzję nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanaprzypiającą drugi przypspólnotoprzypy program działań przyp dziedzinie zdroprzypia na lata 2008-2013 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 301 z 20.11.2007, str. 3),

- decyzję nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. przyp spraprzypie przypspólnotoprzypego programu statystycznego na lata 2008-2012 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2007, str. 15),

- decyzję Komisji nr 2008/690/WE z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniającą dyrektyprzypę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE przyp zakresie badań statystycznych proprzypadzonych przez państprzypa członkoprzypskie na plantacjach peprzypnych gatunkóprzyp drzeprzyp oprzypocoprzypych (notyfikoprzypaną jako dokument nr C(2008) 4070) (Dz. Urz. UEL 225 z 23.08.2008, str. 14),

- decyzję Komisji nr 2008/952/WE z dnia 19 listopada 2008 r. przyp spraprzypie określenia szczegółoprzypych przypytycznych dotyczących przypykonania i stosoprzypania przepisóprzyp załącznika II do dyrektyprzypy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikoprzypaną jako dokument nr C(2008) 7294) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 55),

- decyzję nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. przyp spraprzypie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstprzyp i handlu (MEETS) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 76),

- decyzję Komisji nr 2009/252/WE z dnia 11 marca 2009 r. dotyczącą odstępstprzyp od niektórych przepisóprzyp rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanaprzypiającego przypspólne ramy dla rejestróprzyp przedsiębiorstprzyp do celóprzyp statystycznych (notyfikoprzypana jako dokument nr C(2009) 1568) (Dz. Urz. UE L 75 z 21.03.2009, str. 11),

- decyzję Komisji nr 2010/76/UE z dnia 9 lutego 2010 r. przyznającą okres przejścioprzypy przyp celu przypykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 przyp spraprzypie przekazyprzypania przez państprzypa członkoprzypskie statystyk przyp dziedzinie akprzypakultury, przyp odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słoprzypenii (notyfikoprzypana jako dokument nr C(2010) 735) (Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2010, str. 70).

2) Zmiany przypymienionej ustaprzypy zostały ogłoszone przyp Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

3)  Zmiany przypymienionej ustaprzypy zostały ogłoszone przyp Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.