ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”, w szczególności młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół.

§ 2. 1. OHP umożliwia uczestnikom uzupełnienie wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego lub ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych przez:

1) kierowanie uczestników OHP do szkół i placówek, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572);

2) kierowanie uczestników OHP do instytucji szkoleniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3) kierowanie uczestników OHP do pracodawców lub zatrudnianie ich w jednostkach OHP w celu odbycia przygotowania zawodowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

4) prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych funkcjonujących w jednostkach OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania uczestników OHP;

5) prowadzenie kształcenia w formach pozaszkolnych, w szczególności z wykorzystaniem modułowych programów szkolenia zawodowego.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez właściwe jednostki OHP.

3. Kierownicy jednostek OHP, o których mowa w ust. 2, są odpowiedzialni za:

1) jakość kształcenia zawodowego realizowanego w tych jednostkach;

2) sprawowanie nadzoru nad postępami w nauce uczestników OHP;

3) zapewnienie pomocy dydaktycznej uczestnikom OHP mającym trudności w nauce.

§ 3. 1. Kształcenie uczestników OHP jest realizowane z uwzględnieniem jedności procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz respektowania indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

2. Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:

1) wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;

2) dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;

3) szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

3. Uczestnicy OHP na każdym etapie kształcenia mogą korzystać z informacji zawodowej i usług poradnictwa zawodowego, świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki OHP.

§ 4. 1. Wojewódzcy komendanci OHP lub upoważnieni przez nich kierownicy jednostek OHP składają wnioski do organów prowadzących szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mając na względzie zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc nauki w tych szkołach i placówkach.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w celu umożliwienia organom prowadzącym szkoły i placówki ich realizację.

§ 5. Wojewódzcy komendanci OHP i kierownicy jednostek OHP współdziałają odpowiednio z kuratorami oświaty, organami prowadzącymi szkoły, dyrektorami szkół, pracodawcami i organizacjami pracodawców, a także z urzędami pracy, w zakresie organizowania dla uczestników OHP:

1) kształcenia ogólnego i zawodowego uczniów;

2) przygotowania zawodowego pracowników młodocianych;

3) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;

4) szkolenia i przekwalifikowania w formach pozaszkolnych;

5) poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;

6) egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe.

§ 6. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 2, na rok 2005 składa się na dotychczasowych zasadach.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.