ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2005 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się liczbę poborowych, którzy mogą być powołani w 2005 r. do odbycia:

1) zasadniczej służby wojskowej – do 78 000 poborowych;

2) przeszkolenia wojskowego:

a) do 400 absolwentów szkół wyższych,

b) do 2 570 studentów szkół wyższych;

3) służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: w oddziałach prewencji Policji – do 3 350 poborowych.

2. Ustala się liczbę żołnierzy rezerwy, którzy mogą być powołani w 2005 r. do odbycia:

1) ćwiczeń wojskowych – do 1 690 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy;

2) okresowej służby wojskowej – do 100 żołnierzy rezerwy;

3) ćwiczeń w obronie cywilnej – do 740 żołnierzy rezerwy.

3. Przez użyte w ust. 2 w pkt 1 określenie „stan średnioroczny” żołnierzy rezerwy należy rozumieć przeciętną liczbę tych żołnierzy, odbywających czynną służbę wojskową każdego dnia, przy założeniu równomiernego w skali roku powoływania ich na ćwiczenia wojskowe i zwalniania z tych ćwiczeń.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.