ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa termin i sposób:

1) zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu emerytalnego o:

a) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,

b) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej,

c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej;

2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego;

3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy;

4) przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego;

5) dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a także w razie nienależnie pobranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środków z otwartego funduszu emerytalnego.

§ 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o:

1) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego lub w miesiącach następnych, w tym o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,

2) miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jeżeli:

a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego albo

b) postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu.

3) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesiącu, od którego zostanie ustalona okresowa emerytura kapitałowa w nowej wysokości

— w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo od pierwszego dnia miesiąca, od którego zostanie przyznana przez tę jednostkę okresowa emerytura kapitałowa.

§ 3. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2.

§ 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej emerytury kapitałowej w terminie 3 dni roboczych od dnia ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej.

§ 5. 1. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury kapitałowej po ustaleniu prawa i wysokości tej emerytury na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 4.

2. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka, podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.

§ 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu emerytalnego o kwotę środków podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, o której mowa w § 5 ust. 2, w najbliższym terminie odprowadzania składek po uprawomocnieniu się decyzji, z której wynika nieustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej.

§ 7. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o kwotach okresowych emerytur kapitałowych wypłacanych emerytom, nie później niż:

1) w drugiej sesji międzybankowego systemu elektronicznego ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. albo

2) do godziny 1400 za pośrednictwem systemu SORBNET obsługującego rachunki bankowe prowadzone w Centrali Narodowego Banku Polskiego.

§ 8. 1. W przypadku nieprzekazania lub przekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w niepełnej wysokości, wynikającej z zawiadomienia, o którym mowa w § 4, lub z informacji, o której mowa w § 7, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub § 7, obciąża z tytułu tej wierzytelności rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego.

2. W przypadku nienależnego pobrania środków z rachunku bankowego otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń

Społecznych zwraca kwotę nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej nienależnym pobraniu.

§ 9. Informacje między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i otwartymi funduszami emerytalnymi są przekazywane w formie elektronicznej.

§ 10. Określa się wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.