ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków, w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim, nadaje się status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

2. Obszar ochrony uzdrowiskowej, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje nazwę „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice — Maków”.

§ 2. Granice „Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice — Maków” obejmują Osiedle Zdrojowe oraz sołectwa: Maków, Krężce i Dąbrowice.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.