ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2184 oraz z 2005 r. Nr 8, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 524,0691 ha położone na terenach miast: Elbląg, Pasłęk, Lidzbark Warmiński, Morąg, Mrągowo, Mława, Ostróda, Olsztyn i Bartoszyce oraz gmin: Dobre Miasto, Bartoszyce, Szczytno i Olecko, w tym 177,7242 ha położonych na terenie miasta Olsztyn-Kompleks STOMIL oraz 38,9129 ha położonych na terenie miasta Mława – Kompleks LG przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.”;

2) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług informatycznych określonych działem 72,

b) usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,

c) usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,

d) usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,

e) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,

f) usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;”;

3) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV – zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F – wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i – kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri – stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2–5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n – liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

– dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

– dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

– dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.”;

4) w szczegółowym opisie granic i terenu warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) w Podstrefie Szczytno opis Kompleksu Szymany otrzymuje brzmienie:

Kompleks Szymany

Obręb Szymany – ark. mapy nr 3.

Granica biegnie od punktu 28–124 na północny zachód i przez punkt 28–25003 dochodzi do punktu 28–25004, w którym skręca na północny wschód i przez punkty 28–20020, 28–20021 dochodzi do punktu 28–20022. W tym punkcie skręca na południowy wschód i przez punkty 28–20023, 28–20024, 28–20025 dochodzi do punktu 28–20026. Tu skręca na południowy zachód i linią łamaną przez punkty 28–121, 28–123 dochodzi do punktu 28–124, od którego rozpoczęto opis.”,

b) opis granic i terenu Podstrefy Mrągowo otrzymuje brzmienie:

Podstrefa Mrągowo (29.7323 ha)

Kompleks Przemysłowa

Obręb 7 m. Mrągowo – ark. mapy nr: 223.234.241.2, 223.234.241.4, 223.234.242.1, 223.234.242.3, 223.234.243.2, 223.234.243.4, 223.234.244.1, 223.234.244.3.

Granica biegnie od punktu 7–297 w kierunku północno-wschodnim i przez punkty 7–545, 7–295 dochodzi do punktu 7–3, w którym załamuje się na południe i przez punkty 7–4, 7–5, 7–6, 7–7, 7–8, 7–9, 7–10, 7–11, 7–12, 7–13, 7–14, 7–15,7–16, 7–17, 7–18, 7–19, 7–20, 7–21, 7–22, 7–23, 7–24, 7–25, 7–26 dochodzi do punktu 7–27, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu 7–776. Tu skręca na północ i przez punkt 7–755 dochodzi do punktu 7–754, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 7–457. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż linii prostej dochodzi do punktu 7–383, w którym skręca na południowy wschód i przez punkt 7–666 dochodzi do punktu 7–403. Stąd biegnie na północny wschód i przez punkt 7–402 dochodzi do punktu 7–401, gdzie skręca na północny zachód i przez punkty 7–400, 7–399, 7–760 dochodzi do punktu 7–374. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty 7–693, 7–692, 7–691 dochodzi do punktu 7–382, gdzie załamuje się na północny zachód i przez punkt 7–748 dochodzi do punktu 7–538. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 7–750 dochodzi do punktu 7–373, gdzie skręca na północny zachód i przez punkt 7–273 dochodzi do punktu 7–539. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkt 7–271 dochodzi do punktu 7–270, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 7–269. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7–260, a następnie biegnie na południowy wschód i przez punkt 7–259 dochodzi do punktu 7–256. Tu skręca na północny wschód i przez punkty 7–255, 7–254 dochodzi do punktu 7–253, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 7–252, w którym skręca na południowy wschód i przez punkt 7–487 dochodzi do punktu 7–258. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7–299, gdzie skręca na południowy wschód i przez punkt 7–303 dochodzi do punktu 7–304. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7–302, w którym załamuje się na północny zachód i linią łamaną przez punkt 7–301 dochodzi do punktu 7–297, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Słoneczna

Obręb 8 m. Mrągowo – ark. mapy nr: 223.234.194.3, 223.234.194.4, 223.234.242.1, 223.234.242.2, 223.234.242.3.

Granica biegnie od punktu 8–1148 linią łamaną w kierunku północno-wschodnim i przez punkty 6–118, 6–117, 6–116, 6–115 dochodzi do punktu 6–114, gdzie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 6–113, w którym skręca na północny wschód i przez punkt 6–112 dochodzi do punktu 6–111. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 8–243 dochodzi do punktu 8–161, w którym skręca na południe, i przez punkty 8–1143, 8–162 dochodzi do punktu 8–1173. Tu skręca na południowy zachód i przez punkt 8–1111 dochodzi do punktu 8–1172, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 8–1171. Stąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 8–1170, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 8–1169. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i linią łamaną przez punkty 8–1176, 8–1175 dochodzi do punktu 8–1174, w którym skręca pod kątem ostrym na południe i przez punkty 8–1118, 8–1117, 8–1116 dochodzi do punktu 8–272, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 8–271. W tym punkcie skręca na południe i przez punkty 8–270, 8–269, 8–279 dochodzi do punktu 8–280, w którym skręca na południowy zachód i przez punkty 8–266,8–483, 8–481 dochodzi do punktu 8–480. Tu skręca na północny zachód i przez punkt 8–263 dochodzi do punktu 8–258. W punkcie tym granica zatamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt 8–259 dochodzi do punktu 8–260, gdzie skręca na północny wschód i przez punkty 8–255, 8–254, 8–1142 dochodzi do punktu 8–1140. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 8–250, w którym skręca na północny zachód i poprzez punkty 8–249, 8–248, 8–247, 8–1141, 8–1149, 8–245 dochodzi do punktu 8–1148, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Giżycka

Obręb 2 m. Mrągowo – ark. mapy nr: 223.234.102.3, 223.234.104.1.

Granica biegnie od punktu 2–84 w kierunku północnym i przez punkty 2–1523, 2–1522 dochodzi do punktu 2–1517, gdzie skręca na wschód i dochodzi do punktu 2–1518. Tu skręca na północ i przez punkt 2–1758 dochodzi do punktu 2–1519, gdzie skręca na wschód i dochodzi do punktu 2–1520. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 2–1521, w którym skręca na wschód i przez punkty 2–72, 2–73, 237.2–2066, 2–74 dochodzi do punktu 2–75. Stąd biegnie na południe i dochodzi do punktu 2–76, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty 2–77, 2–78, 2–79, 2–80, 2–81, 237.2–82,2–83 dochodzi do punktu 2–84, skąd rozpoczęto opis.”,

c) na końcu dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Mława w brzmieniu:

Podstrefa Mława (38.9129 ha)

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 38,9129 ha

Kompleks LG

Obręb 10 m. Mława – ark. mapy nr: 242.234.14, 242.234.19.

Obręb 11 m. Mława – ark. mapy nr: 6.

Granica strefy biegnie od punktu 10–10037 linią łamaną w kierunku północno-zachodnim i przez punkty 10–7258, 10–7224, 10–7223, 10–7030, 10–7028 dochodzi do punktu 10–7027, w którym skręca na północny wschód i linią łamaną przez punkty 10–7031, 10–7034, 10–7036, 10–7038, 10–7040, 10–7041, 10–8045, 10–7043, 10–7045, 10–10002, 10–6996, 10–6997, 10–6998, 10–6999, 10–7000, 10–7001, 10–7002, 10–7003, 10–7004, 10–7005, 10–7006, 10–7007, 10–7008, 10–7009, 10–7060, 10–7061, 10–7062, 10–7063, 10–7064, 10–7065, 10–7066, 10–7067, 10–10041, 10–10431, 10–7069, 10–7070 dochodzi do punktu 10–7071. Tu skręca na południowy wschód i linią łamaną przez punkty 10–7110, 10–7118, 10–7343, 10–37992 dochodzi do punktu 10–37985, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i linią łamaną przez punkty 10–37984, 10–37983, 10–37982 dochodzi do punktu 10–34601. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 10–34602 dochodzi do punktu 10–10168. Dalej biegnie w kierunku zachodnim i przez punkt 10–34604 dochodzi do punktu 10–39030. W tym miejscu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 10–7533 dochodzi do punktu 10–7532. Tu skręca na północny zachód i linią łamaną przez punkty 10–7502, 10–7505, 10–7511, 10–7509, 10–7508, 10–7506 dochodzi do punktu 10–7475, skąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 10–7442, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 10–7441. Z tego miejsca biegnie linią łamaną na południowy zachód i przez punkty 10–10122, 10–10121, 10–10120 dochodzi do punktu 10–26847, w którym skręca na północny zachód i przez punkt 10–26846 dochodzi do punktu 10–26845. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty 10–26843, 10–19435 dochodzi do punktu 10–10084, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i linią łamaną przez punkty 10–19431, 10–10131, 10–19108, 10–19107, 10–10132, 10–19106, 10–10133, 10–19105, 10–19434, 10–19104, 10–19103 dochodzi do punktu 10–26513. Z tego miejsca biegnie linią łamaną na północny wschód i przez punkty 10–26512, 10–26511 dochodzi do punktu 10–26509, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 10–26508. Tu skręca na północny wschód i linią łamaną przez punkty 10–26507, 10–18699, 10–10136, 10–19442, 10–19443 dochodzi do punktu 10–10037, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Przedsiębiorcy, korzystający po dniu 1 stycznia 2001 r. z pomocy publicznej w warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie ekonomicznej, wartość dotychczas poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczą według sposobu określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.