ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. Nr 195, poz. 2004 i Nr 283, poz. 2817) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005” wprowadza się następujące zmiany:

1) poz. 1.01.03(003) Zasoby leśne otrzymuje brzmienie:

TABELA

2) w poz. 1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

TABELA

3) poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej otrzymuje brzmienie:

TABELA

4) poz. 1.02.04(016) Planowanie przestrzenne w gminie otrzymuje brzmienie:

TABELA

5) poz. 1.03.01(018) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości otrzymuje brzmienie:

TABELA

6) poz. 1.03.02(019) Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób dorosłych w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych otrzymuje brzmienie:

TABELA

7) poz. 1.03.03(020) Statystyka przestępczości otrzymuje brzmienie:

TABELA

8) poz. 1.03.05(022) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości otrzymuje brzmienie:

TABELA

9) w poz. 1.21.11(031) Prognozy demograficzne:

a) rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

TABELA

b) rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

TABELA

10) poz. 1.23.06(039) Bezrobocie rejestrowane otrzymuje brzmienie:

TABELA

11) poz. 1.23.07(040) Wolne miejsca pracy otrzymuje brzmienie:

TABELA

12) poz. 1.23.15(045) Przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydawane cudzoziemcom w Polsce otrzymuje brzmienie:

TABELA

13) poz. 1.23.16(046) Kontrola legalności zatrudnienia otrzymuje brzmienie:

TABELA

14) poz. 1.23.17(047) Instytucjonalna obsługa rynku pracy otrzymuje brzmienie:

TABELA

15) poz. 1.24.03(050) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych otrzymuje brzmienie:

TABELA

16) w poz. 1.25.02(054) Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) w rubryce 7 skreśla się wyrazy „–„Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian” – luty, maj, sierpień, listopad 2005 r.,”;

17) poz. 1.26.01(057) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi otrzymuje brzmienie:

TABELA

18) w poz. 1.27.05(062) Szkoły wyższe i ich finanse:

a) w rubryce 2 wyrazy „pracownicy szkół wyższych, w tym wyższych szkół zawodowych,” zastępuje się wyrazami „pracownicy (w tym cudzoziemcy) szkół wyższych, w tym wyższych szkół zawodowych,”,

b) w rubryce 7 po wyrazach „zatrudnienie w szkołach wyższych według stanowisk nauczycieli akademickich,” dodaje się wyrazy „w tym cudzoziemców według poszczególnych krajów”;

19) poz. 1.27.09(063) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach otrzymuje brzmienie:

TABELA

20) poz. 1.45.03(111) Użytkowanie gruntów otrzymuje brzmienie:

TABELA

21) w poz. 1.45.05(112) Powierzchnia zasiewów, poz. 1.45.07(114) Produkcja ważniejszych upraw rolnych, poz. 1.45.08(115) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych, w rubryce 2 wyrazy „kwestionariusz R-CzSR” zastępuje się wyrazami „sprawozdanie/kwestionariusz R-CzSR”;

22) w poz. 1.45.09(116) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez trzody chlewnej), poz. 1.45.10(117) Pogłowie i produkcja trzody chlewnej, w rubryce 2 wyrazy „R-CzSR” zastępuje się wyrazami „sprawozdanie/kwestionariusz R-CzSR”;

23) w poz. 1.45.34(133) Działalność weterynaryjna w kolumnie 4 występujące dwukrotnie w opisach sprawozdania RRW-6 wyrazy „dziczyzny i królików” zastępuje się wyrazami „dziczyzny, królików i zwierząt akwakultury”;

24) poz. 1.45.35(134) Charakterystyka gospodarstw rolnych otrzymuje brzmienie:

TABELA

25) w poz. 1.46.06(138) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle hutnictwa żelaza i stali:

a) w rubryce 3 wyrazy „osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność zaklasyfikowana jest według PKD w zakresie górnictwa (działy: 10–14), przetwórstwa przemysłowego (działy: 15–37), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę (działy: 40–41) i produkują wyroby hutnicze określone w liście PRODCOM” zastępuje się wyrazami „osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność zaklasyfikowana jest według PKD w zakresie górnictwa i kopalnictwa (działy: 10–14), przetwórstwa przemysłowego (działy: 15–37), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (działy: 40–41) i produkują wyroby hutnicze określone w liście PRODCOM”,

b) rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

TABELA

26) poz. 1.61.01(167) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw otrzymuje brzmienie:

TABELA

27) w poz. 1.64.07(186) Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

TABELA

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.