ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, przez podmioty, które uzyskały prawo do dysponowania częstotliwością oraz prawo do wykorzystywania częstotliwości, zwanych dalej „opłatą”.

§ 2. 1. Do ustalenia wysokości opłaty w poszczególnych służbach radiokomunikacyjnych przyjmuje się warunki wykorzystywania częstotliwości oraz dane dotyczące lokalizacji stacji nadawczych lub nadawczo-odbiorczych lub dane dotyczące obszaru, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości, określone w decyzji przyznającej prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania, przy czym wysokość opłat nie może przekroczyć limitów określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

2. Wysokość opłat określa:

1) dla radiokomunikacji ruchomej lądowej – załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dla radiokomunikacji stałej lądowej oraz radiokomunikacji satelitarnej – załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) dla radiokomunikacji lotniczej oraz morskiej i żeglugi śródlądowej – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) dla radiofonii i telewizji – załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Podmiot, który dysponuje częstotliwością dla różnego rodzaju łączności, dla których są przewidziane zróżnicowane opłaty, uiszcza opłatę w wysokości najwyższej określonej dla danego rodzaju łączności.

§ 4. W przypadku dysponowania kanałem radiowym na tym samym obszarze przez więcej niż jeden podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania, każdy z tych podmiotów wnosi opłatę w wysokości 50% opłaty.

§ 5. 1. Za prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania:

1) przez stacje radiokomunikacyjne nadawcze i nadawczo-odbiorcze, z wyłączeniem stacji ruchomych, zlokalizowane na obszarach administracyjnych miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców,

2) przez nadawcze stacje radiofoniczne i telewizyjne o mocy promieniowanej większej od 0,1 kW, zlokalizowane na obszarach administracyjnych miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców oraz na obszarach przylegających do każdego z tych miast w promieniu do 20 km od środka każdego obszaru miejskiego

– uiszcza się opłatę w wysokości 200% opłaty.

2. Jeżeli jedna stacja przęsła linii radiowej jest zlokalizowana na obszarach administracyjnych miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców, a druga stacja poza tym obszarem, uiszcza się opłatę w wysokości 150% opłaty.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku dysponowania częstotliwością:

1) w radiokomunikacji lądowej przeznaczonej wyłącznie do świadczenia doraźnej pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez jednostki służby zdrowia;

2) do prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym obowiązkiem jest planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

§ 6. 1. Opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku.

2. Opłatę można uiścić jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej do końca lutego i sierpnia danego roku.

3. W przypadku doręczenia decyzji o prawie do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w trakcie kwartału, opłatę za kwartał, w którym podmiot uzyskał takie prawo, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy objętych w danym kwartale decyzją i 1/12 opłaty rocznej.

4. Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania opłatę uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy występujących w okresie objętym tym prawem i 1/12 opłaty rocznej.

5. Minimalna wysokość opłaty wynosi 1/12 opłaty rocznej.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz § 7, uiszcza się w terminie 14 dni:

1) od dnia doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje;

2) od dnia uzyskania prawa, o ile w decyzji określono termin, od którego prawo przysługuje.

§ 7. Za prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w celu:

1) przeprowadzenia badań,

2) eksperymentów,

3) zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji

– ustala się opłatę w wysokości 50% kwoty równej iloczynowi liczby miesięcy w okresie objętym tym prawem i 1/12 opłaty rocznej.

§ 8. 1. W przypadku rezygnacji przez podmiot z prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania przed końcem okresu, na jaki prawo to zostało przyznane, ratę opłaty za kwartał, w którym upłynął 30-dniowy termin od dnia złożenia wniosku o rezygnację, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy w okresie, w którym przysługiwało to prawo, i 1/12 opłaty rocznej.

2. W przypadku cofnięcia prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania przed końcem okresu, na jaki prawo zostało przyznane, ratę opłaty za kwartał, w którym doręczono decyzję o cofnięciu przysługującego prawa, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy w okresie, w którym przysługiwało to prawo, i 1/12 opłaty rocznej.

§ 9. Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

§ 10. 1. Opłata wniesiona za pierwszy kwartał 2005 r. lub za kolejne kwartały, za prawo do:

1) dysponowania częstotliwością lub

2) wykorzystywania częstotliwości,

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, za prawo do dysponowania częstotliwością oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości (Dz. U. Nr 204, poz. 1975), stanowi realizację obowiązku wniesienia opłaty za te prawa zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odpowiednio za poszczególne kwartały.

2. W przypadku doręczenia, po dniu 1 stycznia 2005 r., lecz przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, pozwolenia radiowego na używanie urządzenia radiowego w:

1) systemach służby stałej typu punkt – wiele punktów lub

2) stacjonarnych systemach radiowego dostępu abonenckiego,

ratę opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością, należną za pierwszy kwartał 2005 r., uiszcza się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do końca lutego 2005 r.

3. W przypadku uiszczenia, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, opłaty za prawo do:

1) dysponowania częstotliwością lub

2) wykorzystywania częstotliwości,

w pierwszym kwartale 2005 r., w wysokości wyższej niż określona w niniejszym rozporządzeniu, nadpłatę uiszczonej opłaty zwraca się na wskazany przez podmiot rachunek bankowy.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2005 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. (poz. 196)

1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, za prawo do dysponowania częstotliwością oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości (Dz. U. Nr 204, poz. 1975), które utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia.