ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 2c ust. 3 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa oraz wysokość tej opłaty.

§ 2. 1. Opłata prowizyjna od poręczenia spłaty kredytu oraz poręczenia wykonania zobowiązań wynikających z obligacji udzielanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Radę Ministrów jest naliczana od kwoty, zwanej dalej „kwotą zobowiązania”, określonej w art. 2c ust. 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, zwanej dalej „ustawą”, i wynosi:

1) 0,4%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do pięciu lat;

2) 0,8%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż pięć lat, lecz nie dłuższy niż dziesięć lat;

3) 1,0%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż dziesięć lat, lecz nie dłuższy niż piętnaście lat;

4) 1,3%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż piętnaście lat.

2. Opłata prowizyjna od gwarancji spłaty kredytu oraz gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z obligacji udzielanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Radę Ministrów jest naliczana od kwoty zobowiązania i wynosi:

1) 0,5%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do pięciu lat;

2) 1,0%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż pięć lat, lecz nie dłuższy niż dziesięć lat;

3) 1,2%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż dziesięć lat, lecz nie dłuższy niż piętnaście lat;

4) 1,5%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż piętnaście lat.

§ 3. 1. Opłata prowizyjna od poręczenia udzielonego bankowi lub międzynarodowej instytucji finansowej, jeżeli taki bank lub instytucja udzieliły kredytodawcy poręczenia za kredytobiorcę, które jest udzielane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Radę Ministrów, jest naliczana od kwoty zobowiązania i wynosi:

1) 0,6%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do dziesięciu lat;

2) 0,8%, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż dziesięć lat.

2. Opłata prowizyjna od gwarancji udzielonej bankowi lub międzynarodowej instytucji finansowej, jeżeli taki bank lub instytucja udzieliły kredytodawcy gwarancji za kredytobiorcę, która jest udzielana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Radę Ministrów, jest naliczana od kwoty zobowiązania i wynosi:

1) 0,8%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do dziesięciu lat;

2) 1,0%, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż dziesięć lat.

§ 4. Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych ze spłatą kredytu lub emisją obligacji, objętych poręczeniem lub gwarancją wykonania zobowiązań, wynosi 5,0% opłaty prowizyjnej naliczonej od poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu lub emisji obligacji, z którymi to poręczenie lub gwarancja są związane.

§ 5. Stawki opłaty prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznaczenia kredytu lub środków z emisji obligacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy, wynoszą 0,2% kwoty zobowiązania w przypadku poręczenia i 0,3% kwoty zobowiązania w przypadku gwarancji.

§ 6. Opłaty prowizyjne, o których mowa w § 2-5, są pobierane jednorazowo.

§ 7. 1. Opłata prowizyjna w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu rynkowemu od poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 4, 5 lub 6 ustawy, niestanowiących pomocy publicznej zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej 1) pobierana jest corocznie, według stawek określonych w skali roku w załączniku do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4-8.

2. Wysokość opłaty prowizyjnej, o której mowa w ust. 1, jest uzależniona od:

1) uzyskanego przez podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji ratingu długoterminowego dla zobowiązań w walucie obcej wydanego przez:

a) jedną spośród agencji oceniających wiarygodność kredytową (agencji ratingowych), określonych w załączniku do rozporządzenia, albo

b) inną niż określona w załączniku do rozporządzenia agencję ratingową o międzynarodowej renomie, albo

2) ratingu wewnętrznego stosowanego przez bank, na rzecz którego jest udzielane poręczenie lub gwarancja.

3. W przypadku gdy podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji nie posiada ratingu, o którym mowa w ust. 2, opłata prowizyjna jest pobierana w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty prowizyjnej pobieranej od podmiotów wnioskujących o udzielenie poręczenia lub gwarancji zaliczonych do najniższej kategorii ratingowej, określonej w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 8.

4. Minimalne stawki opłat prowizyjnych określa załącznik do rozporządzenia.

5. Wartość indywidualnej opłaty prowizyjnej wylicza się w oparciu o dodatkową wycenę ryzyka udzielenia poręczenia lub gwarancji, która obejmuje w szczególności:

1) charakterystykę poręczenia lub gwarancji i objętego nią zobowiązania;

2) maksymalną kwotę i termin, na który udzielono poręczenia lub gwarancji;

3) zabezpieczenie ustanowione przez podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji;

4) prawdopodobieństwo niedokonania spłaty przez podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji, ze względu na jego sytuację finansową;

5) sektor działalności i perspektywy.

6. W przypadku gdy z wyceny, o której mowa w ust. 5, wynika, że ryzyko udzielenia poręczenia lub gwarancji jest wyższe niż wynika to z uzyskanego przez podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji ratingu, o którym mowa w ust. 2, opłata prowizyjna może być pobierana w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty prowizyjnej pobieranej od podmiotów wnioskujących o udzielenie poręczenia lub gwarancji zaliczonych, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia, do kategorii ratingowej o poziom niższej niż kategoria ratingowa, do której został zaliczony dany podmiot.

7. Jeżeli po przyznaniu ratingu, o którym mowa w ust. 2, zaistnieje zdarzenie, które w ocenie podmiotu rozpatrującego wniosek ma istotny negatywny wpływ na ocenę ryzyka udzielenia poręczenia lub gwarancji, opłata prowizyjna może być pobierana w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty prowizyjnej pobieranej od podmiotów wnioskujących o udzielenie poręczenia lub gwarancji zaliczonych do najniższej kategorii ratingowej, określonej w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

8. W przypadku poręczeń lub gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy, gdy podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji nie posiada ratingu, o którym mowa w ust. 2, natomiast uzyska pozytywną ocenę ryzyka dokonaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, opłata prowizyjna może być pobierana w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty prowizyjnej pobieranej od podmiotów wnioskujących o udzielenie poręczenia lub gwarancji zaliczonych do kategorii ratingowej o poziom wyższej niż kategoria ratingowa określona w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia jako najniższa.

9. Opłata prowizyjna pobierana w pierwszym roku obowiązywania poręczenia lub gwarancji jest naliczana od kwoty zobowiązania za okres od dnia jej wniesienia do dnia 31 grudnia tego roku.

10. Kolejne opłaty prowizyjne za każdy rok obowiązywania poręczenia lub gwarancji są naliczane od kwoty zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji ustalonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wniesienie opłaty prowizyjnej.

11. Opłata prowizyjna pobierana w ostatnim roku obowiązywania poręczenia lub gwarancji jest naliczana od kwoty zobowiązania ustalonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wniesienie opłaty prowizyjnej, za okres od dnia 1 stycznia tego roku do dnia upływu terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji.

12. Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych ze spłatą kredytu lub emisją obligacji, objętych poręczeniem lub gwarancją wykonania zobowiązań, niestanowiących pomocy publicznej zgodnie ze stanowiskiem Komisji, o którym mowa w ust. 1, wynosi 5,0% opłaty prowizyjnej naliczonej od poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu lub emisji obligacji i pobierana jest corocznie w terminach płatności opłaty prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu lub emisji obligacji, z którymi związana jest transakcja zabezpieczająca.

13. W przypadku gdy podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji posiada rating, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, podmiot rozpatrujący wniosek dokona odpowiedniego zaszeregowania powyższego ratingu do jednej z kategorii ratingowych określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

14. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego dokonuje odpowiedniego zaszeregowania wewnętrznych ratingów bankowych do kategorii ratingowych określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia. Informacja o zaszeregowaniu jest ogłaszana w formie komunikatu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

§ 8. Do sposobu naliczania i wysokości opłaty prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy, których udzielenie nie stanowi pomocy publicznej, w rozumieniu innych niż określone w § 7 ust. 1 zasad udzielania pomocy publicznej, stosuje się § 2-5.

§ 9. 1. Opłata prowizyjna jest wnoszona na rachunek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy.

2. Opłata prowizyjna, o której mowa w § 2-5 oraz § 7 ust. 9, jest wnoszona, z zastrzeżeniem ust. 3, przed podpisaniem umowy poręczenia lub gwarancji.

3. Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu, o której mowa w § 2-5, może być potrącona z pierwszej transzy kredytu i wniesiona przez bank udzielający kredytu będący:

1) rezydentem;

2) nierezydentem — za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Opłata prowizyjna, o której mowa w § 7 ust. 10 i 11, jest wnoszona do dnia 31 marca każdego roku obowiązywania poręczenia lub gwarancji.

5. Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji wyrażonych w walutach obcych jest wnoszona w równowartości kwoty tej opłaty w złotych polskich, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, opublikowanego i obowiązującego w dniu wniesienia opłaty.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. WE C 155 z 20.06.2008, str. 10).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz. U. Nr 77, poz. 650), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764, Nr 133, poz. 767 i Nr 187, poz. 1110).