ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie, objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury:

1) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w ramach programów oraz zadań realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, które zostały przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r.;

2) zadań realizowanych przez pozostałe instytucje filmowe i instytucje kultury, dla których organami założycielskimi lub organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego;

3) zadań realizowanych w ramach projektów, w tym inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy europejskich realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, dla których organizatorami lub organami założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Programy, w ramach których instytucje filmowe i instytucje kultury, przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r., realizować będą zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury wykonywanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, dla których organem założycielskim lub organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Zakres projektów, o których mowa w § 1 pkt 3, realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, dla których organami założycielskimi lub organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanych z funduszy europejskich określają programy operacyjne.

§ 3. 1. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok, z zastrzeżeniem § 5, składają ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej „Ministrem”, wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1, wraz z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczącymi jednostki samorządu terytorialnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, a także instytucji filmowych oraz instytucji kultury, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego wraz z oznaczeniem (województwo, nr NIP, nr REGON), adres urzędu jednostki samorządu terytorialnego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego, nazwę programu, zadania lub projektu, nazwę instytucji filmowej lub instytucji kultury wykonującej program, zadanie lub projekt;

2) opis programu, zadania lub projektu uwzględniający termin, cykl i miejsce realizacji, cel, zasięg terytorialny, liczbę uczestników i inne ważne zdaniem wnioskodawcy informacje;

3) szczegółowy, całkowity kosztorys programu, zadania lub projektu, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji;

4) podpisy osób wskazanych w pkt 1 oraz skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. Minister, rozpatrując wnioski, bierze pod uwagę wysokość środków określonych w ustawie budżetowej na dany rok, znaczenie proponowanych do realizacji programów, zadań dla polityki kulturalnej państwa, w tym szczególnie znaczenie programów realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r., uwzględnia terminy i warunki realizacji, a także sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego i instytucji filmowej albo instytucji kultury.

2. Po rozpatrzeniu wniosków Minister przedstawia jednostce samorządu terytorialnego do uzgodnienia propozycję przyznania dotacji w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na poszczególne instytucje filmowe i instytucje kultury.

3. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, przekazują Ministrowi uwagi.

4. Po rozpatrzeniu uwag Minister zawiadamia jednostki samorządu terytorialnego o przyznanych kwotach dotacji.

§ 5. Termin składania wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1, na rok 2004 wynosi 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. 1. Dotacje na zadania, o których mowa w § 1, są udzielane na podstawie porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z Ministrem.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:

1) szczegółowy opis programu, zadania lub projektu oraz termin jego wykonania;

2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i terminy jej przekazywania;

3) sposób kontroli wykonania zadania, o którym mowa w § 1;

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. (poz. 1518)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)