ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 października 2012 r. Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000053835, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-82-64, nadaje się nazwę „Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof Wacława Dąbrowskiego”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.