ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem

Na podstawie art. 12 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, zwanych dalej „spółkami”, przeprowadzają, w formie kursu, ośrodki szkoleniowe, które zgłosiły organizowany kurs ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa i uzyskały akceptację programu i harmonogramu kursu.

2. Program szkolenia obejmuje wybrane zagadnienia w zakresie:

1) komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;

2) tworzenia, funkcjonowania i likwidacji spółek handlowych;

3) zasad obrotu papierami wartościowymi, funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego i narodowych funduszy inwestycyjnych;

4) prawa pracy;

5) stosunków cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym;

6) prawa upadłościowego i naprawczego;

7) zasad działalności gospodarczej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

8) zarządzania podmiotami gospodarczymi i analizy marketingowej przedsiębiorstwa;

9) restrukturyzacji podmiotów gospodarczych;

10) rachunkowości i finansów w spółkach handlowych;

11) metod wyceny wartości podmiotów gospodarczych;

12) kompetencji organów spółek handlowych;

13) zasad funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

3. Kurs kończy egzamin składany przez uczestnika kursu przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

§ 2. 1. Wybierani przez pracowników kandydaci na członków rad nadzorczych pierwszej kadencji, którzy nie spełniają wymogu określonego w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, są kierowani przez spółkę na szkolenie i egzamin.

2. Koszt jednokrotnego szkolenia i jednokrotnego przystąpienia do egzaminu osób, o których mowa w ust. 1, ponosi spółka.

§ 3. Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

§ 4. 1. Do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek mogą przystępować również osoby, które nie odbywały szkolenia, o którym mowa w § 1.

2. Koszty egzaminu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, ponoszą kandydaci przystępujący do egzaminu.

3. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

4. Komisja, o której mowa w § 1 ust. 3, przeprowadza obie części egzaminu w tym samym dniu.

5. Osoba zdająca egzamin może odwołać się do komisji w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzania egzaminu.

6. Komisja rozpatruje odwołanie w dniu egzaminu. Przewodniczący komisji informuje składającego odwołanie o decyzji komisji.

7. Regulamin przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Zwolnione z obowiązku składania egzaminu są osoby, które:

1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zdały egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm. 2) );

2) posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych;

3) posiadają wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych,

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 63, poz. 637 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2055.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek (Dz. U. Nr 110, poz. 718, z 1998 r. Nr 132, poz. 863 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1269), zachowanym w mocy na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), które utraciło moc z dniem 16 lipca 2004 r.