ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdańo zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1728) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2:

a)   w ust. 1:

— uchyla się pkt 5,

— w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:

„20) dzień realizacji płatności lub dzień zwrotu części pomocy;

21) wartość płatności lub wartość zwróconej części pomocy.”,

b)   uchyla się ust. 1a,

c)   ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i 21, podaje się wyłącznie w przypadku, gdy pomoc jest udzielana w formie dotacji, refundacji lub rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 2) ), ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138) lub ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368).”;

2)  w § 6:

a) uchyla się ust. 1,

b)   ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, o pomocy udzielonej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy.

3. Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 3, według stanu na koniec roku kalendarzowego i przekazuje je w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.”,

c)   uchyla się ust. 4;

3)  w § 8a:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy lub wartości zrealizowanych płatności wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, tylko w zakresie wskazywanej zmiany, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.”,

b)   uchyla się ust. 2,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy zmiana wartości udzielonej pomocy wynika ze zmiany:

1)   harmonogramu realizacji płatności — podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia realizacji ostatniej płatności;

2)   harmonogramu spłaty rat — podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania spłaty ostatniej raty.”,

d)   uchyla się ust. 4,

e)   ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Podmiot udzielający pomocy, który po upływie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 6, uzyskał informację o udzielonej pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, sporządza i przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, bezzwłocznie.

6. W przypadku gdy zmiana dotyczy wartości udzielonej pomocy de minimis, obowiązek określony w ust. 1 dotyczy pomocy udzielonej w tym samym roku, w którym podmiot udzielający pomocy uzyskał informację o zmianie, lub w ciągu 2 poprzedzających go lat.”;

4)  załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5)  załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

2. Obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 1b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w odniesieniu do pomocy udzielanej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) nie dotyczy pomocy udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, również jeżeli płatność lub zwrot części pomocy nastąpi po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 113)

Załącznik 1 Wzór — Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.