ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą”;

2)   zakres informacji o nieudzieleniu pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

3)   zakres sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;

4)   okresy sprawozdawcze;

5) 2) terminy składania sprawozdań i informacji, o których mowa w pkt 1–3, w tym terminy składania niektórych zaktualizowanych sprawozdań;

6)   wzory formularzy sprawozdań;

7)   wzór formularza informacji, o której mowa w pkt 2.

§ 2. 1. 3) W sprawozdaniach o udzielonej pomocy podaje się następujące informacje:

1)   nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

2)   numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3)   kategorię podmiotu udzielającego pomocy;

4)   adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;

5)   (uchylony); 4)

6)   podstawę prawną udzielonej pomocy;

7)   oznaczenie programu pomocowego w przypadku pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego lub oznaczenie pomocy indywidualnej w przypadku, gdy udzielona została pomoc indywidualna;

8)   dzień udzielenia pomocy;

9)   imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

10)  formę prawną beneficjenta pomocy;

11)  wielkość beneficjenta pomocy;

12)  numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

13)  identyfikator terytorialny gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

14)  klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;

15)  wartość nominalną pomocy;

16)  wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

17)  formę pomocy;

18)  przeznaczenie pomocy;

19)  źródło pochodzenia pomocy;

20) 5) dzień realizacji płatności lub dzień zwrotu części pomocy;

21) wartość płatności lub wartość zwróconej części pomocy.

1a. (uchylony). 6)

1b. 7) Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i 21, podaje się wyłącznie w przypadku, gdy pomoc jest udzielana w formie dotacji, refundacji lub rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm. 8) ), ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 oraz z 2013 r. poz. 1421 i 1650) lub ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm. 9) ).

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. W przypadku udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln euro, oprócz sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1)   oznaczenie programu pomocowego;

2)   nazwę oraz adres strony internetowej podmiotu udzielającego pomocy;

3)   imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy oraz nazwy przedsiębiorców z nim powiązanych w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);

5)   wielkość beneficjenta pomocy;

6)   symbol regionu (NTS 2), w którym prowadzona jest inwestycja lub działalność;

7)   status pomocy regionalnej;

8)   klasę rodzaju działalności beneficjenta pomocy, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;

9)   wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

10)  formę pomocy;

11)  dzień udzielenia pomocy;

12)  cel pomocy;

13)  podstawę prawną udzielenia pomocy.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3a. (uchylony).

§ 4. 1. W informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, podaje się: nazwę, siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i kategorię podmiotu uprawnionego do udzielania pomocy oraz wskazanie roku kalendarzowego, za który sporządza się informację.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 3, podaje się następujące informacje:

1)   nazwę organu właściwego do poboru należności;

2)   numer identyfikacji podatkowej organu właściwego do poboru należności (NIP);

3)   nazwę i identyfikator terytorialny województwa, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności;

4)   wskazanie roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie;

5)   rodzaje i wartość zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych wraz z odsetkami za zwłokę, z wyłączeniem zaległych należności, w stosunku do których organ uprawniony podjął decyzję o odroczeniu płatności lub rozłożeniu jej na raty.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 3, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. (uchylony). 12)

2. 13) Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, o pomocy udzielonej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy.

2a. 14) Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, dotyczące pomocy udzielanej na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z 2013 r. poz. 198 oraz z 2014 r. poz. 84) sporządza się i przekazuje w terminie 45 dni od dnia udzielenia pomocy.

3. Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 3, według stanu na koniec roku kalendarzowego i przekazuje je w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

4. (uchylony). 15)

§ 7. Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w § 3, w terminie 14 dni od dnia udzielenia pomocy.

§ 8. Podmiot, który nie udzielił żadnej pomocy w danym roku kalendarzowym, sporządza informację o nieudzieleniu pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, za dany rok kalendarzowy i przekazuje ją w terminie 7 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

§ 8a. 17) 1. 18) W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy lub wartości zrealizowanych płatności wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, tylko w zakresie wskazywanej zmiany, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

2. (uchylony). 19)

3. 20) W przypadku gdy zmiana wartości udzielonej pomocy wynika ze zmiany:

1)   harmonogramu realizacji płatności — podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia realizacji ostatniej płatności;

2)   harmonogramu spłaty rat — podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania spłaty ostatniej raty.

4. (uchylony). 21)

5. 22) Podmiot udzielający pomocy, który po upływie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 6, uzyskał informację o udzielonej pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, sporządza i przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, bezzwłocznie.

6. W przypadku gdy zmiana dotyczy wartości udzielonej pomocy de minimis, obowiązek określony w ust. 1 dotyczy pomocy udzielonej w tym samym roku, w którym podmiot udzielający pomocy uzyskał informację o zmianie, lub w ciągu 2 poprzedzających go lat.

§ 9. W zakresie sprawozdań, o których mowa w § 2, rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za trzeci kwartał 2008 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 23) .

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r.

Załącznik 2a (uchylony)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 257, poz. 1728), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. poz. 113), które weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

5)    Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)    Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962.

9)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i 915.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14)   Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. poz. 277), które weszło w życie z dniem 15 marca 2013 r.; obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r. na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r.

15)   Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

21)    Przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

22)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

23)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 sierpnia 2008 r.

  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

  Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.