ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 października 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, dokonuje się w pierwszej kolejności w drodze pisemnego albo ustnego przetargu. Wyboru formy przetargu dokonuje Agencja.

2.  Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze pierwszego przetargu, ogłasza się drugi przetarg z obniżoną ceną wywoławczą wierzytelności określoną przez Agencję.

3.  Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze drugiego przetargu, ogłasza się publicznie ofertę sprzedaży wierzytelności.

4.  Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w sposób przewidziany w ust. 2 i 3, może zostać sprzedana w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

§ 2. 1. Czynności związane ze sprzedażą wierzytelności Agencji w drodze przetargu dokonuje komisja powołana przez Prezesa Agencji, składająca się co najmniej z trzech członków, w tym przewodniczącego. Skład komisji jest jawny.

2. Członkiem komisji nie może być osoba:

1) która uczestniczy w przetargu jako oferent;

2) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia włącznie uczestniczy w przetargu jako oferent;

3) która jest wspólnikiem lub przedstawicielem oferenta;

4) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej, będącej oferentem;

5) która jest dłużnikiem;

6) która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby dłużnika do drugiego stopnia włącznie;

7) która jest wspólnikiem lub przedstawicielem dłuż-nika;

8) która jest pracownikiem dłużnika albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej dłużnikiem.

3. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 2, Prezes Agencji z własnej inicjatywy albo na wniosek członka komisji odwołuje tego członka ze składu komisji.

4. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do bezstronności członka komisji, w szczególności w związku ze stosunkiem osobistym, służbowym lub majątkowym łączącym go z uczestnikiem przetargu. Prezes Agencji z własnej inicjatywy albo na wniosek uczestnika przetargu odwołuje tego członka ze składu komisji. W przetargu ustnym wniosek może być złożony do chwili wywołania licytacji.

§ 3. 1. Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Agencji w drodze przetargu komisja, o której mowa w § 2 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Agencji i zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności:

1) oznaczenie wierzyciela, dłużnika i prowadzącego przetarg;

2) kwotę wierzytelności (kapitał i odsetki);

3) informację o istniejących zabezpieczeniach wierzytelności;

4) informację o trwałej utracie przez dłużnika Agencji zdolności do spłaty zadłużenia;

5) określenie terminu i miejsca przetargu;

6) cenę wywoławczą i wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia;

7) informację, że wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, a który uchyla się od zawarcia umowy, ulega przepadkowi;

8) informację, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny, z tym że jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia;

9) informację, że umowa sprzedaży wierzytelności powinna być podpisana przez kupującego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pisemnej informacji o przyjęciu oferty, pod rygorem przepadku wadium na rzecz Agencji.

3. W przypadku przetargu pisemnego ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno ponadto zawierać:

1) określenie warunków, jakie powinna spełniać oferta, w szczególności określenie ceny nabycia wierzytelności, sposobu i terminu zapłaty oraz wskazanie imienia, nazwiska i adresu albo nazwy (firmy) i adresu oferenta;

2) określenie miejsca i terminu składania oraz miejsca i terminu otwarcia ofert, a także określenie terminu, do którego należy dokonać wyboru oferty;

3) informację, że w przypadku złożenia co najmniej dwóch jednakowych pod względem ceny ofert, zostanie przeprowadzony przetarg ustny.

§ 4. 1. Jeżeli wpłynie jedna oferta, przetarg pisemny może się odbyć, w przypadku gdy wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5 000 zł. Komisja może dopuścić jawność wykonywania swoich czynności.

2. Komisja:

1) ustala liczbę złożonych ofert;

2) otwiera koperty z ofertami, złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu;

3) sprawdza, czy wadia zostały wniesione we wskazanym terminie i miejscu.

3.  Komisja odrzuca oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł w należyty sposób wadium. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia pisemnie oferenta.

4. Jeżeli oferty są takie same pod względem ceny, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny, zawiadamiając oferentów, którzy złożyli takie oferty, o terminie i miejscu tego przetargu. W trakcie dodatkowego przetargu oferenci składają oferty do protokołu. Do dodatkowego przetargu ustnego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 4—7.

5. Z przetargu pisemnego komisja sporządza protokół, który zawiera uzasadnienie decyzji komisji. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

6. O wyniku przetargu komisja niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów.

§ 5. 1. W przetargu ustnym uczestniczą osoby, które we wskazanym terminie i w sposób określony w ogłoszeniu wniosły wadium. Jeżeli stawi się jeden uczestnik, przetarg ustny może się odbyć, w przypadku gdy wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5 000 zł.

2. Przewodniczący komisji:

1) informuje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej i minimalnej wysokości postąpienia;

2) odczytuje listę uczestników przetargu;

3) informuje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.

3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4, Prezes Agencji zawiesza przetarg i informuje o tym jego uczestników. Agencja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o terminie i miejscu podjęcia przetargu.

4.  Przewodniczący komisji wywołuje licytację, ogłaszając cenę wywoławczą, i wzywa uczestników do zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny wywoławczej żaden z uczestników nie zgłosił postąpienia, przewodniczący zamyka przetarg.

5. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne wyższe ceny, zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu, dopóki nie ma dalszego postąpienia, mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej ceny.

6. Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji informuje uczestników, że po trzecim ogłoszeniu ostatnio zgłoszonej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym ogłasza tę cenę. Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę, po której ogłoszeniu dalsze postąpienie nie może być przyjęte. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.

7. Z przebiegu przetargu komisja sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 6. 1. Czynności związane ze sprzedażą wierzytelności Agencji w drodze oferty ogłoszonej publicznie dokonuje komisja powołana przez Prezesa Agencji.

2. Do komisji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2.

§ 7. 1. Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Agencji w drodze oferty ogłoszonej publicznie komisja, o której mowa w § 6 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem, od którego będzie się oczekiwać odpowiedzi na ofertę. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Agencji i zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności:

1) dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–4;

2) cenę sprzedaży wierzytelności (kapitał i odsetki);

3) oznaczenie miejsca i terminu, w ciągu którego będzie się oczekiwać odpowiedzi na ofertę, z tym że początek tego terminu nie może być wcześniejszy niż 2 tygodnie od dnia ukazania się ogłoszenia w codziennej prasie o zasięgu krajowym;

4) warunki, jakie powinna spełniać odpowiedź na ofertę, oraz sposób jej złożenia;

5) treść oświadczenia woli o przyjęciu oferty oraz sposób jego złożenia.

3. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, który zawiera w szczególności datę, godzinę i minutę złożenia oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

4. Po upływie terminu obowiązywania oferty, protokół, o którym mowa w ust. 3, wywiesza się w siedzibie Agencji na okres 7 dni.

§ 8. 1. Czynności związane ze sprzedażą wierzytelności Agencji w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia dokonuje komisja powołana przez Prezesa Agencji.

2. Do komisji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2.

§ 9. 1. Ogłoszenie o publicznym zaproszeniu do rokowań komisja, o której mowa w § 8 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem składania ofert. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Agencji i zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności:

1) dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–4;

2) proponowaną cenę sprzedaży wierzytelności Agencji;

3) miejsce, termin i sposób składania ofert;

4) warunki, jakim powinna odpowiadać oferta;

5) informację, że do rokowań zostanie dopuszczonych pięć najkorzystniejszych ofert.

3. Po wyborze pięciu najkorzystniejszych ofert komisja zaprasza oferentów, którzy je złożyli, do dalszych rokowań, a pozostałych oferentów zawiadamia o odrzuceniu ich ofert.

4. W trakcie rokowań komisja ustala z oferentami cenę i sposób płatności, aż do wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz opis przebiegu rokowań. Protokół z rokowań podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 56, poz. 589).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.