Załącznik nr 3

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

Lp.

Parametry eksploatacyjne

Wielkości parametrów:

klasy:

la

Ib

II

III

IV

Va

Vb

1.

Minimalne wymiary szlaku żeglownego w rzece

jedn. miary

1.1

szerokość szlaku żeglownego

m

15

20

30

40

40

50

50

1.2

głębokość tranzytowa

m

1,2

1,6

1,8

1,8

2,8

2,8

2,8

1.3

promień łuku osi szlaku żeglownego

m

100

200

300

500

650

650

800

2.

Minimalne wymiary kanału

2.1

szerokość szlaku żeglownego

m

12

18

25

35

40

45

45

2.2

najmniejsza głębokość wody w kanale

m

1,5

2,0

2,2

2,5

3,5

3,5

3,5

2.3

promień łuku osi szlaku żeglownego

m

150

250

400

600

650

650

800

3.

Minimalne wymiary śluz żeglugowych

3.1

szerokość śluzy

m

3,3

5,0

9,6

9,6

12,0

12,0

12,0

3.2

długość śluzy

m

25

42

654)

72

1204)

120

187

3.3

głębokość na progu dolnym

m

1,5

2,0

2,2

2,5

3,5

4,0

4,0

4.

Odległość pionowa przewodów linii elektroenerg. przy zwisie normalnym ponad poziom WWŻ

4.1

nieuziemionych o napięciu do 1 kV oraz uziemionych (bez względu na napięcielinii) i przewodów telekomunikacyjnych

m

8

8

8

10

12

15

15

4.2

nieuziemionych o napięciu wyższym niż 1 kV, w zależności od napięcia znamionowego linii (U)

m

Przypisy:

1) Szerokość szlaku żeglownego na poziomie dna statku o dopuszczalnej ładowności przy pełnym zanurzeniu.

2) Głębokość odnosi się do pierwszej wartości zanurzenia statku lub zestawu, określonej dla tej samej klasy w tabeli w załączniku nr 1.

3) Szlak żeglowny na łuku poszerza się w zależności od długości statku lub zestawu pchanego i promienia łuku.

4) Do klasy II zalicza się również śluzy istniejące o długości od 56,6 m do 57,4 m, a do klasy IV — o długości 85,0 m.

5) WWŻ — najwyższa woda żeglowna, ustalony stan wody, po którego przekroczeniu uprawianie żeglugi jest zabronione.