ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwanego dalej „Programem”;

2) sposób planowania i dokonywania podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;

3) zakres i formy monitorowania realizacji Programu.

§ 2. Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, placówkach i instytucjach, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.

§ 3. 1. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu zapewnienia zdrowego żywienia.

2. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków.

3. Dzieciom spożywającym posiłki w szkole zapewnia się jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym, z wyjątkiem posiłków w ramach diety.

4. W przypadku gdy szkoła nie posiada warunków do przygotowywania lub wydawania posiłków, kierownik ośrodka pomocy społecznej, we współpracy z dyrektorem szkoły, zapewnia spożywanie posiłków poza szkołą.

5. W przypadku spożywania posiłków w czasie zajęć szkolnych poza szkołą, dyrektor szkoły zapewnia dzieciom i młodzieży właściwą organizację zajęć i opiekę.

§ 4. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 mają odpowiednio zastosowanie do dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

§ 5. 1. Dyrektor żłobka, przedszkola lub szkoły może przygotować listę odpowiednio dzieci lub uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazać ją do właściwego ośrodka pomocy społecznej w celu przyznania pomocy.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania dzieci lub uczniów.

§ 6. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, w tym dla dzieci i młodzieży w placówkach, o których mowa w § 63 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631), a także pomoc w formie świadczenia rzeczowego, jest przyznawana w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.

§ 7. Przy opracowywaniu propozycji podziału, dla poszczególnych województw, środków rezerwy celowej budżetu państwa na dany rok budżetowy uwzględnia się w szczególności:

1) liczbę osób korzystających z pomocy w ramach Programu;

2) średni poziom dochodów na mieszkańca;

3) średnią stopę bezrobocia w województwie.

§ 8. Przy ustalaniu wysokości dotacji dla gminy uwzględnia się w szczególności:

1) liczbę dzieci i młodzieży wymagających pomocy;

2) liczbę osób dorosłych wymagających pomocy;

3) średni koszt posiłku;

4) przewidywany koszt utworzenia nowego lub doposażenia istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków;

5) przewidywany koszt dowozu posiłków;

6) sytuację finansową gminy.

§ 9. 1. Wojewoda może, w ramach dotacji przyznanej gminie, uwzględnić środki na utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków.

2. (uchylony).

3. Wysokość dotacji dla gminy na cel, o którym mowa w ust. 1, określa wojewoda.

§ 10. 1. W przypadku konieczności dowozu posiłków:

1) dla dzieci i uczniów uczęszczających odpowiednio do żłobków, przedszkoli i szkół, nieposiadających bazy do przygotowania posiłków,

2) do osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych, w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków

— gmina ustala sposób organizacji tego dowozu.

2. Wojewoda może przeznaczyć część dotacji przyznanej województwu na pokrycie kosztów dowozu posiłków.

3. Wysokość dotacji dla gminy na cel, o którym mowa w ust. 2, określa wojewoda.

§ 10a. Część dotacji przyznanej województwu przeznaczona na cele, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2, w 2007 r. nie może być większa niż 20 %.

10b. Część dotacji przyznanej województwu na cele, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2, w latach 2008-2013, nie może być większa niż 20 % w każdym roku.

§ 11. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przekazuje wojewodzie informację o realizacji Programu, sporządzoną narastająco w układzie kwartalnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w terminie do dnia 10 marca po zakończeniu roku budżetowego, przekazuje wojewodzie informację o realizacji Programu, sporządzoną narastająco w układzie kwartalnym za okres całego roku budżetowego.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia dane z poszczególnych gmin, w układzie „ogółem” i „w tym na wsi”, w szczególności:

1) rzeczywistą liczbę osób objętych pomocą w zakresie dożywiania w podziale na grupy osób korzystających z pomocy w ramach Programu;

2) koszt realizacji Programu — ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa;

3) koszt posiłków;

4) liczbę posiłków;

5) rodzaj posiłków;

6) koszt dowozu posiłków;

7) średni koszt jednego posiłku;

8) wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach Programu;

9) liczbę zasiłków celowych;

10) koszt świadczeń rzeczowych — ogółem, w tym ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa;

11) liczbę świadczeń rzeczowych;

12) inne koszty — ogółem;

13) szacunkową liczbę osób wymagających dożywiania, nieobjętych tą formą pomocy, w podziale na grupy osób korzystających z pomocy w ramach Programu, w układzie „ogółem” i „w tym z powodu:

a) braku środków,

b) braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłków,

c) niechęci rodziców lub dzieci do korzystania z tej formy pomocy,

d) innych powodów”;

14) informację dotyczącą bazy żywieniowej.

4. Wojewoda, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przekazuje do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego informację sporządzoną narastająco w układzie kwartalnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwarta! o realizacji Programu na terenie województwa, z uwzględnieniem danych z obszaru województwa, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wojewoda, w terminie do dnia 20 marca po zakończeniu roku budżetowego, przekazuje do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego informację sporządzoną narastająco w układzie kwartalnym, o realizacji Programu na terenie województwa, z uwzględnieniem danych z obszaru województwa, za okres całego roku budżetowego.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.