ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie stawki dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w 2006 r.

Na podstawie art. 3g ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2006 r. stawka dopłat do 1 ha powierzchni uprawy wierzby (Salix sp.) i uprawy róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne wynosi 276,28 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217 i Nr 187, poz. 1381.