ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyodrębnia się do zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa akcje następujących spółek:

1) Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu — 55 370 akcji imiennych, seria A, numery od 733340 do 788709 o wartości nominalnej 10,00 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. i wynosi 2 290 481,29 zł;

2) „ELMET-RZESZÓW” spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie — 32 500 akcji zwykłych na okaziciela, seria A, numery od 78001 do 110500 o wartości nominalnej 2,50 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. i wynosi 273 418,53 zł;

3) Fabryka Maszyn „Bumar — Koszalin” spółka akcyjna z siedzibą w Koszalinie — 276 597 akcji zwykłych imiennych, seria A, numery akcji: od 04125226 do 04401822 o wartości nominalnej 1,00 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. i wynosi 580 492,72 zł.

2. Łączna wartość księgowa akcji, o których mowa w ust. 1, wynosi 3 144 392,54 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.