ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I—III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) formy i zakres finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, realizowanego na podstawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia — „Radosna szkoła”, ustanowionego uchwałą nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia — „Radosna szkoła”, zmienioną uchwałami nr 216/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r., nr 153/2010 z dnia 4 października 2010 r. oraz nr 113/2013 z dnia 28 czerwca 2013;

2) sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu, o którym mowa w pkt 1;

3) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego;

4) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.

§ 2. 1. Organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, zwane dalej „szkołami”, udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, zwanego dalej „wsparciem finansowym”.

2. Wsparcie finansowe może być udzielone na:

1) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach —w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw — w zakresie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w zakresie określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, poniesionych przez organy prowadzące w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 10 października 2013 r.

3.  Zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r., następuje także w przypadku, gdy kolor nawierzchni piankowej albo gumowej, na której został zainstalowany sprzęt rekreacyjny, lub kolor nawierzchni syntetycznej typu tartan lub innej nawierzchni syntetycznej jest inny niż kolor, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

4. Organ prowadzący może otrzymać w odniesieniu do danej szkoły:

1)   jeden raz wsparcie finansowe na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach oraz

2)   jeden raz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw

— przy czym w przypadku szkoły podstawowej posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, organ ten może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły.

6. Organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkoły, która poprzednio, z przyczyn od niej niezależnych, zwróciła wsparcie finansowe.

§ 3. 1. Wsparcia finansowego udziela się prowadzącym szkoły:

1) jednostkom samorządu terytorialnego,

2) osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego,

3) osobom fizycznym,

4) ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

— zwanym dalej „organami prowadzącymi”.

2. Wsparcia finansowego udziela się w formie:

1) dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;

2) dofinansowania — w przypadku organu prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.

4. Przez wkład własny rozumie się:

1) wkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw w szkole o wartości wskazanej przez organ prowadzący — w przypadku wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach;

2) wkład finansowy w wysokości co najmniej 50 % kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw — w przypadku wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

6. Organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkoły, która poprzednio, z przyczyn od niej niezależnych, zwróciła wsparcie finansowe.

§ 4. 1. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1) dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I—III wynosi od 1 do 69 uczniów — 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz 63 850 zł z przeznaczeniem na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I—III wynosi 70 uczniów i więcej — 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz 115 450 zł z przeznaczeniem na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw o powierzchni około 500 m2, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia.

2. Szkoły, o których mowa w ust. 1 pkt 2, niedysponujące terenem, na którym może być utworzony lub zmodernizowany szkolny plac zabaw o powierzchni około 500 m2, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia, mogą otrzymać wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 18 000 zł na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, jeżeli są one przeznaczone do więcej niż jednego miejsca zabaw w szkole, oraz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Liczbę uczniów w klasach I-III, o której mowa w ust. 1, ustala się według danych na dzień 30 września roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego.

4.  Wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw udziela się w wysokości wnioskowanych kwot, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. i i j oraz § 11 ust. 2, nie wyższych jednak niż maksymalna wysokość wsparcia finansowego, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 5. 1. Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na dany rok budżetowy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między województwa i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) w pierwszej kolejności proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 1, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do szkół filialnych;

2) następnie, jeżeli w wyniku podziału dokonanego zgodnie z pkt 1 nie zostały wyczerpane środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na dany rok budżetowy, kolejno, proporcjonalnie:

a) w roku 2009:

— do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 1,

— do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 2,

— do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 2,

b) w latach 2010—2012:

— do wysokości ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 1 —w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół,

— do wysokości ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 2 — w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół,

— do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego odpowiednio na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2.

c) w latach 2013 i 2014:

—   do wysokości ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 1, w tym na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do szkół filialnych — w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół,

—   do wysokości ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 2, w tym na zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw dla szkół filialnych — w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół,

—   do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego odpowiednio na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, w tym na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do szkół filialnych, utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2, w tym na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw dla szkół filialnych.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje wojewodom oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o wysokości środków budżetu państwa przydzielonych na wsparcie finansowe.

§ 6. 1. Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, występuje do wojewody w terminie do dnia 3 sierpnia 2009 r., a w odniesieniu do wsparcia finansowego przyznawanego w latach 2010—2014 — odpowiednio do dnia 1 listopada roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego, z uwzględnieniem dodatkowego naboru, o którym mowa w § 9 ust. 6.

2. We wniosku o udzielenie wsparcia finansowego przedstawia się odpowiednio:

1) liczbę szkół, które powinny zostać wyposażone w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I—III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

2) liczbę szkół, na terenie których powinny zostać utworzone lub na terenie których powinny zostać zmodernizowane szkolne place zabaw, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I—III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

3) liczbę szkół, które powinny zostać objęte zwrotem kosztów, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, z rozróżnieniem na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I—III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

4) liczbę szkół, w odniesieniu do których organ prowadzący ponownie występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I—III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

5) liczbę szkół, w odniesieniu do których organ prowadzący ponownie występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I—III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

6) dane o szkołach, których wniosek dotyczy, obejmujące w szczególności:

a) ich nazwy i adresy, z wyszczególnieniem szkół filialnych,

b) liczbę uczniów w klasach I—III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3,

c) liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych: w roku 2009 — według oszacowania dyrektora szkoły, a w odniesieniu do wsparcia finansowego przyznawanego w latach 2010—2014 — odpowiednio według danych na dzień 30 września roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego,

d) informację, czy szkoła jest szkołą położoną na obszarze wiejskim,

e) zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw odpowiednie do realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w szczególności w zakresie pracy z dzieckiem sześcioletnim,

f) zwięzły opis dotyczący aktualnego stanu dysponowania szkolnym placem zabaw odpowiednim do realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej rozporządzeniem, o którym mowa w lit. e, w szczególności w zakresie pracy z dzieckiem sześcioletnim, określający zagospodarowanie terenu szkolnego placu zabaw, rodzaj sprzętu rekreacyjnego, jaki jest zainstalowany na szkolnym placu zabaw, oraz sposób zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania ze szkolnego placu zabaw,

g) zwięzły opis i harmonogram planowanych działań dotyczących wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw i potrzeb w zakresie utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw w kolejnych latach, w szczególności działań związanych z obniżeniem wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego do sześciu lat,

h) kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych lub kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw, a w przypadku wniosku o udzielenie wsparcia finansowego polegającego na zwrocie kosztów, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 — informację o poniesionych kosztach,

i) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek składany jest ponownie,

j) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek składany jest ponownie,

k) informację o wkładzie własnym'

l) informację o przyczynach zwrotu wsparcia finansowego — jeżeli szkoła w poprzednich latach zwróciła wsparcie finansowe.

3. Przez obszary wiejskie, o których mowa w ust. 2 i § 8 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć tereny położone poza granicami administracyjnymi miast oraz miasta liczące poniżej 5 tys. mieszkańców.

4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. i i j, a w przypadku nieuwzględnienia w latach poprzednich wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół — ze wskazaniem ponownie wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, w tym kwot ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące, które zrezygnowały ze wsparcia finansowego w poprzednich latach.

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego ocenia zespół powołany przez wojewodę, w terminie do dnia 11 września 2009 r., a w odniesieniu do wsparcia finansowego przyznawanego w latach 2010—2014 —w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe.

2. Zespół składa się z co najmniej czterech osób, w tym z co najmniej jednego przedstawiciela kuratora oświaty.

3. Wojewoda zapewnia warunki pracy zespołu.

§ 8. 1. Zespół, o którym mowa w § 7 ust. 1, dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, uwzględniając w szczególności:

1) liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. c;

2) wyrównywanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkół położonych na obszarach wiejskich;

3) aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach i dysponowania szkolnymi placami zabaw dostosowanymi do potrzeb uczniów klas I—III;

4) potrzeby szkół w zakresie zakupu albo zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i utworzenia lub modernizacji albo zwrotu kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw;

5) przypadki losowe i inne szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia finansowego.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego i jest oceną punktową.

3. Z przeprowadzonej oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego zespół sporządza protokół i przedkłada go wojewodzie.

4. Protokół zawiera w szczególności:

1) wykaz szkół, uszeregowany według przyznanej liczby punktów zgodnie z oceną punktową, o której mowa w ust. 2, ze wskazaniem w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. i i j;

2) rekomendowane do uwzględnienia wnioski o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w tym rekomendowane do uwzględnienia wnioski złożone ponownie zgodnie z § 2 ust. 5, ze wskazaniem szkół, które — zgodnie z oceną punktową, o której mowa w ust. 2, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1 — powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego;

3) nieuwzględnione wnioski organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół, ze wskazaniem oceny punktowej, o której mowa w ust. 2, wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. i i j, w odniesieniu do poszczególnych szkół, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 9. 1. Wojewoda na podstawie oceny, o której mowa w § 8 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

2. Jeżeli po przekazaniu organom prowadzącym wsparcia finansowego zgodnie z § 10 ust. 1 w budżecie wojewody nie zostały wyczerpane środki na wsparcie finansowe na dany rok, wojewoda na podstawie oceny, o której mowa w § 8 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym w odniesieniu do szkół, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3. 

3. Wojewoda podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

4. Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości listy organów prowadzących, o której mowa w ust. 3, organ prowadzący podejmie decyzję o rezygnacji z realizacji programu, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę. W przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, która podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji programu, szkoła pisemnie zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5. Środki finansowe, które pozostały w budżecie wojewody lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 4, mogą zostać rozdysponowane na podstawie oceny, o której mowa w § 8 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1, po podjęciu decyzji przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym w odniesieniu do szkół, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3. 

6. Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2 i 5, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki, wojewoda w terminie do dnia 30 września roku, w którym są realizowane środki z danej rezerwy celowej, może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, zgodnie z § 6. 

7. Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, 5 i 6, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki finansowe, wojewoda w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym dany organ prowadzący otrzymał wsparcie finansowe, może przyjąć korektę wniosku sporządzoną przez organ prowadzący.

§ 10. 1. Przekazanie organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw następuje na podstawie umowy zawartej między wojewodą a organem prowadzącym, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

2. Zawarcie umowy pomiędzy wojewodą a organem prowadzącym powinno nastąpić niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. W przypadku korekty wniosku, o której mowa w § 9 ust. 7, wojewoda jest zobowiązany wprowadzić aneks do umowy, o której mowa w ust. 2. 

4. Przekazanie organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, zgodnie z decyzją o udzieleniu wsparcia finansowego, o której mowa w § 9 ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.

5. Przekazanie środków finansowych na podstawie aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie 14 dni od dnia podpisania tego aneksu.

6. Kontrolę utworzonych lub zmodernizowanych w ramach środków budżetu państwa, o który;ch mowa w ust. 4, szkolnych placów zabaw pod względem zgodności z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz warunkami bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać szkolne place zabaw, określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przeprowadza osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

7. Rozliczenie otrzymanych środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o których mowa w ust. 4, następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w ust. 1, na podstawie przedłożonych wojewodzie dowodów poniesienia wydatków na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw oraz stwierdzenia na podstawie kontroli, o której mowa w ust. 6, zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz warunkami bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać szkolne place zabaw, określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”,

8. (uchylony).

9. Organ prowadzący przedkłada wojewodzie sprawozdanie w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, w tym całościowe rozliczenie finansowe z zakupu albo zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i utworzenia lub modernizacji albo zwrotu kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

§ 11. 1. Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminach określonych w § 6 ust. 1.

2.  Sporządzając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, organ prowadzący uwzględnia odpowiednio kryteria, o których mowa w § 8 ust. 1, dokonuje oceny punktowej w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem i na podstawie tej oceny określa:

1) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek składany jest ponownie;

2) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek składany jest ponownie.

3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2 do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 2.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 915)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.