ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe.

§ 2. Wykaz linii kolejowych, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe (Dz. U. Nr 13, poz. 156).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. (poz. 2704)

WYKAZ LINII KOLEJOWYCH, KTÓRE ZE WZGLĘDÓW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH, OBRONNYCH LUB EKOLOGICZNYCH MAJĄ ZNACZENIE PAŃSTWOWE1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.