ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni, utworzonemu dekretem z dnia 28 października 1947 r. o utworzeniu Morskiego Instytutu Rybackiego (Dz. U. Nr 66, poz. 406) i zarządzeniem nr 13 Ministra — Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie aktu erekcyjnego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (Dz. Urz. UGM Nr 2, poz. 9 oraz z 1989 r. Nr 11, poz. 85) oraz działającemu na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (Dz. U. Nr 102, poz. 701), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Morski Instytut Rybacki — Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rybołówstwa.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących w szczególności dziedziny stwarzające naukowe podstawy zarządzania rybołówstwem morskim: oceanografię, rybactwo, biologię, ekologię, technologię przetwórstwa, chemię żywności i środowiska, bezpieczeństwo żywności, techniki połowów i ekonomikę.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedzin wymienionych w ust. 1 oraz przystosowanie ich wyników do publikacji lub wdrożenia w praktyce;

2) współpraca naukowa i naukowo-techniczna w zakresie wymaganym przez Wspólną Politykę Rybacką Unii Europejskiej;

3) prezentowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

4) udział w międzynarodowych organizacjach koordynujących badania środowiska morskiego i żywych zasobów morza;

5) prowadzenie usług naukowo-technicznych;

6) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do wykorzystania w praktyce i wdrożenia;

7) prowadzenie kursów dokształcających;

8) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wiedzy o morzu i jego żywych zasobach oraz innych zagadnień wynikających z działalności statutowej Instytutu;

9) popularyzacja wiedzy o morzu, jego zasobach oraz racjonalnych sposobach eksploatacji żywych zasobów morza przez:

a) działalność wystawienniczą Akwarium Gdyńskiego — placówki o statusie ogrodu zoologicznego, której właścicielem jest Instytut,

b) prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Akwarium Gdyńskim;

10) kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów z dziedzin objętych działalnością Instytutu;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

§ 3. Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:

1) ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań programu wieloletniego, ustanowionego na podstawie przepisów o finansach publicznych, którego wykonawcą jest Instytut, a dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań programu jest minister właściwy do spraw rybołówstwa;

2) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;

3) uzyskane ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej instytutów badawczych;

4) pozyskiwane przez Instytut na realizację projektów unijnych oraz projektów finansowanych przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze.

§ 4. W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentem, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.