ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1746 oraz z 2003 r. Nr 185, poz. 1804) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po Ip. 10 dodaje się Ip. 10a w brzmieniu:


1 2 3 4
„10a Metan z węgla kamiennego tys. m3

0,00”


2) Ip. 32 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
„32 Rudy cynkowo-ołowiowe t

0,96”


3) Ip. 36 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
„36 Siarka rodzima t

1,23”

4) Ip. 40 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
„40 Sole t

1,25”


5) Ip. 42 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
„42 Surowce ilaste pozostałe m

1,86”


6) Ip. 54 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
„54 Wody termalne m

0,26”§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.