ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jednostki mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie, o którym mowa w § 1, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji zadania.”;

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceniając wniosek, komisja, o której mowa w § 3, bierze pod uwagę w szczególności wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa oraz współpracę jednostek przy realizacji tego zadania.”,

b) uchyla się ust. 4;

3) w § 8 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wysokość udziału środków własnych, stanowiącego nie mniej niż 70% kosztów realizacji zadania;”.

§ 2. 1. Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2010 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.

2. Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2011 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.